21 Ýanwar 2017, 22:20

Saýlawçylaryň dykgatyna

20.01.2017 • 2017-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda saýlawçylaryň Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgärler bilen duşuşyklary geçiriler. Jumanazar Annaýew bilen duşuşyk Mary welaýatynyň M.Kemine adyndaky döwlet drama teatrynda, Bekmyrat Atalyýew bilen duşuşyk Lebap welaýatynyň S.Seýdi adyndaky döwlet drama teatrynda, Ramazan Durdyýew bilen duşuşyk Daşoguz welaýatynyň N.Andalyp adyndaky döwlet drama teatrynda, Meretdurdy Gurbanow bilen duşuşyk Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň Medeniýet öýünde, ...


Türkmenbaşyda Ramazan Durdyýew saýlawçylar bilen duşuşdy

20.01.2017 • Kenarýaka şäherinde Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine dalaşgär — Mejlisiň deputaty, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň direktory Ramazan Durdyýewiň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň medeni-sport merkezinde geçirilen duşuşyga ýerli häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, kärhanalaryň we guramalaryň zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri, hormatly ...


Maksat Annanepesow Mary welaýatynyň saýlawçylary bilen duşuşdy

20.01.2017 • Mary welaýatynyň M.Kemine adyndaky Döwlet drama teatrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň wezipesine dalaşgär, Azyk senagaty döwlet birleşiginiň başlygynyň orunbasary Maksat Annanepesowyň saýlawçylar bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşyga ýerli häkimiýet edaralaryň ýolbaşçylary, hormatly ýaşulular, ýaşlar, jemgyýetçilik guramalarynyň, zähmet toparlarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Dalaşgäriň ynanylan wekili M.Annanepesowyň terjimehalyny beýan edip, ony ...AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

Olimpiýa şäherjiginde geçirilen metbugat maslahaty

18.01.2017 • Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň işewürlik merkezinde şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna toplumlaýyn taýýarlyk görülmegine bagyşlanylan metbugat maslahaty boldy. Maslahata Aziada—2017-niň Ýerine ýetiriji komitetiniň, Milli olimpiýa komitetiniň, Sport baradaky döwlet komitetiniň wekilleri, türkmen ...


Türkmenistanly ýeňil atletikaçylary halkara ýaryşlaryna we V Aziada taýýarlanýarlar

13.01.2017 • «Sport meleginiň» wekilleriniň ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna görýän taýýarlygy barada Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, halkara derejeli sport ussady, öz wagtynda meşhurlyk gazanan ýüwrük Hajy Rahmanow şeýle gürrüň berýär: - Geçen ýylyň ýatda galan iň ...


Aziadanyň hormatyna atly ýöriş ýoluň ýarysyny geçdi

10.01.2017 • Mundan laýyk 250 gün ozal, 2016-njy 5-nji maýynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gadymy “Nusaý” döwlet taryhy-medeni goraghanasynyň ýanynda Aziada — 2017 mynasybetli ýyndam hem-de owadan ahalteke bedewine atlanan 17 çapyksuwaryň gatnaşmagyndaky atly ýörişe badalga berdi. 500 günüň dowamynda atly ýöriş ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan geçer hem-de Ýapyk binalarda we ...


Aziada — 2017-niň keşbi: parahatçylyga, dostluga we döredijilige çagyryş

06.01.2017 • Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň täze ýyldaky birinji mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň resmi keşbini we tumaryny tassyklady. Aziada — 2017-niň dürli keşpler toplumynyň üsti ýurdumyzyň milli hem-de etnografiki ...