06 Dekabr 2016, 13:09
RESMI HABARLAR »

Türkmenistanyň Prezidenti Özbegistan Respublikasynyň saýlanan Prezidentini gutlady

05.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Şawkat Miromonowiç Mirziýoýewe Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny ýollady. Milli Liderimiz öz gutlagynda Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky özara hormat goýmak, düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan doganlyk gatnaşyklaryň ýokary derejesiniň biziň ýurtlarymyzyň syýasy, söwda-ykdysady, durmuş, medeni-ynsanperwer we beýleki ugurlar boýunça ýola ...


Türkmenistanyň Prezidenti Tailandyň Patyşasyny gutlady

04.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Onuň Alyhezreti Maha Wajiralongkorn Bodindradebaýawarangkuna Tailandyň Patyşasy hökmünde tagta geçmegi mynasybetli gutlag hatyny iberdi. Döwlet Baştutanymyz gutlag hatynda Tailandyň Patyşasyna berk jan saglyk, bagt, Tailandyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, rowaçlyk we gülläp ösüş arzuw edip, Onuň Alyhezreti Maha Wajiralongkorn Bodindradebaýawarangkuna uly hormat goýýandygyny ...


Türkmenistanyň pagta önümleriniň VI halkara sergi-ýarmarkasyna hem-de «Türkmenistanyň pagta önümleri we dünýä bazary» atly halkara maslahata gatnaşyjylara

03.12.2016 • Gadyrly myhmanlar! Hormatly watandaşlar! Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň Mirasa sarpa goýmak, Watany özgertmek ýylynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda geçirilýän Türkmenistanyň pagta önümleriniň VI halkara sergi-ýarmarkasynyň açylmagy hem-de «Türkmenistanyň pagta önümleri we dünýä bazary» ...


 • 03.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Demir ýol ulaglary pudagynyň işgärlerini gutlady

 • 01.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky ...

 • 01.12.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanda German ykdysadyýetiniň gününe gatnaşyjylara gutlag haty bilen ýüzlendi

 • 30.11.2016 • Türkmenistan Energetika Hartiýasyna başlyklyga saýlandy

 • 29.11.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: Türkmenistan doganlyk Owganystanyň gülläp ösýän döwlet bolmagynyň tarapdary bolup çykyş edýär

 • 28.11.2016 • Aziýa halkara demir ýol ulag geçelgesiniň birinji nobatdakysy ulanmaga berildi

 • 28.11.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Owganystanyň iň ýokary döwlet sylaglarynyň birine mynasyp boldy

 • 28.11.2016 • Täze halkara polat ýolunyň birinji nobatdakysynyň “altyn sepi” birikdirildi

 • 27.11.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti iş sapary bilen Lebap welaýatyna ugrady

 • 27.11.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Kuba Respublikasynyň Döwlet Geňeşiniň Başlygyna gynanç hatyny iberdi

 • 26.11.2016 • Aşgabatda BMG-niň howandarlygynda Durnukly ulag ulgamy boýunça ählumumy maslahat geçirilýär

 • 26.11.2016 • Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň edermen oba zähmetkeşlerini, hasyl ussatlaryny we ähli halkyny gutlady


 • AZIADA-2017: SAGDYNLYK. RUHUBELENTLIK. DOSTLUK »

  Köpugurly sport toplumynda kaşaň «Olimpiýa» stadiony gururldy

  01.12.2016 • 450 adama niýetlene dokuz gatly bina ýokary wezipeli adamlara, hormatly myhmanlara we wekilýetlere niýetlenendir. Kaşaň bezelen we ergonomik otelde Ýewropa äheňli nusgawy bezegler Gündogar bezegleri bilen sazlaşykly utgaşýar. Jaýlaryň ýokary hilli düşegi, döwrebap bezeg materiallary, dünýä belli haryt ...


  Tomaşaçylaryň 45 müňüsine niýetlenen stadion Olimpiýa şäherçesiniň esasy binalaryyň biridir

  30.11.2016 • Beýikligi 50 metre golaý, meýdany 145 müň inedördül metr bolan, özboluuşly arhitektonikasynda modern we konstruktiwizm elementleri utgaşýan, bezeglerinde üýtgeşik dizaýnerlik tilsimleri milli nusgalar bilen sazlaşýan ägirt uly bina köpugurly sport ...


  Olimpiýa şäherçesiniň telekeçilik merkezi sport klasterine sazlaşykly utgaşdy

  28.11.2016 • Olimpiýa şäherçesiniň infrastrukturasynda durmuş-medeni we söwda merkezleri, myhmanhanalar, restoranlar, kafeler, dükanlar, durmuş hyzmaty kärhanalary, awtomobil duralgalary bar. Şäherçede pyýada geçelgeleri we ýeke relsli ýol gurlan. Olimpiýa şäherçesiniň telekeçilik merkezi sport klasteriniň stiline ...


  Medeni-jemgyýetçilik merkezi Olimpiýa şäherjiginiň dynç alyş infrastrukturasynda möhüm orny eýeleýär

  24.11.2016 • Aziada-2017-niň guramaçylarynyň pikirlerine görä, 5400 inedördül metr meýdany eýeleýän iki gatdan ybarat bolan bina sport şäherjiginiň iň köp barylýan ýerine öwrüler. Bu ýerde gowy dynç almak, medeni çäreleri geçirmek, dürli ýurtlaryň ...

  


 • 22.11.2016 • Noýabr aýynda Janly tebigatyň milli muzeýinde ýaşaýan haýwanlaryň birnäçe maşgalasynda köpelme bolup geçdi

 • 21.11.2016 • Aşpezlik ussatlyk sapagyna gatnaşyjylar italýan tagamlaryny taýýarlamagyň usullary bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar

 • 20.11.2016 • Aýry-aýry saýlaw okruglarynda Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary geçirildi

 • 17.11.2016 • Türkmen pulmonologlary öýkeniň obstruktiw keselini anyklamagyň we ony bejermegiň häzirki zaman usullaryny ara alyp maslahatlaşdylar

 • 15.11.2016 • Aşgabatda BSGG howandarlygynda sebitiň arassaçylyk-epidemiologiýa gulluklarynyň hünärmenleri üçin öwrediji okuw sapaklary guraldy

 • 08.11.2016 • Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň işleriniň ugurlarynyň biri hem telekeçilik başlangyçlaryny goldamak bolup durýar

 • 07.11.2016 • Türkmenistanda keselleriň öňüni alyş sanjymlarynyň milli kalendaryna adamyň papilloma wirusyna garşy sanjymlar girizildi

 • 01.11.2016 • Türkmenistanyň Merkezi bankynda milli pul birliginiň — manadyň dolanyşyga girizilmeginiň 23 ýyllygyna gabatlanyp ylmy-amaly maslahat geçirildi

 • 28.10.2016 • Garaşsyzlyk baýramyna bagyşlanan dabaralara gatnaşýan daşary ýurtly myhmanlar türkmen haryt öndürijileriniň sergisine baryp gördüler

 • 27.10.2016 • Ata Watanymyzyň goragçylaryna sylaglar gowşuryldy

 • 26.10.2016 • «Aşgabat» köpugurly sport toplumynda ýurdumyzda bellenýän iň ajaýyp, iň naýbaşy baýrama—Garaşsyzlyk gününe bagyşlanan uly baýramçylyk çykyşlary boldy • 

 • 03.12.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy

 • 27.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 50-si hasaba alyndy

 • 22.11.2016 • Türkmenabadyň “Gallaönümleri” kärhanasynyň işgärleri eksport onümlerini ibermek boýunça ýyllyk borçnamalaryny ýerine ýetirdiler

 • 19.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 36-sy hasaba alyndy

 • 16.11.2016 • Türkmen seçgiçileri gowaçanyň yssa we gurak howa durnukly görnüşlerini oýlap tapmagyň üstünde işleýärler

 • 15.11.2016 • 2016-njy ýylyň dekabrynda «Türkmenhowaýllary» DMG-nda Aşgabat-Tähran, Aşgabat-Kazan we Aşgabat-Milan aralygyna uçar gatnawyny açmak göz öňünde tutulýar

 • 14.11.2016 • «SA Interbudmontaž» kompaniýasynyň hünärmenleri Aşgabatda drenaž-aragatnaşyk tonneliniň gurluşygyny tamamladylar

 • 12.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 28-si hasaba alyndy

 • 10.11.2016 • Türkmen önüm öndürijileri sanly belgiler ulgamyny ornaşdyrmak bilen, onuň ykdysady taýdan netijeliligini duýýarlar

 • 05.11.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 27-si hasaba alyndy

 • 30.10.2016 • Aziýa halkara demir ýolunyň ilkinji nobatdakysynyň gurnama işleri tamamlandy

 • 29.10.2016 • Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 49-sy hasaba alyndy