Iň soňky habarlar

Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň duşuşygy

Paýtagtymyzda Hazarýaka döwletleriň ygtyýarly wekilleriniň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Oňa Azerbaýjanyň, Eýranyň, Gazagystanyň, Russiýanyň we Türkmenistanyň ugurdaş ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary we esasy hünärmenleri gatnaşýarlar. Bu ýurdumyzyň Daşary işler ministrliginiň, Deňiz we derýa ulaglary ...

Özbegistanyň paýtagtynda giň möçberli sergi açyldy

Şu gün bu ýerde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Özbegistan Respublikasyna amala aşyrýan döwlet saparyna gabatlanyp guralan Türkmenistanyň Milli sergisi öz işine başlady. Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen “Uzeksposentr” Milli sergi kompaniýasynyň bilelikde guran ýöriteleşdirilen ykdysady gözden geçirilişiň baş maksady dostlukly ...

Daşoguz welaýatynda durmuş-medeni ähmiýetli binalaryň sany artýar

JEMGYÝET   / 22.04.2018

Türkmenistanyň demirgazyk sebitiniň administratiw merkezinde köp otagly ýaşaýyş jaýlarynyň dördüsi gurulýar. Olaryň üçüsini, degişlilikde on alty, ýirgimi dört we otuz iki öýli jaýlary “Atalyk gurluşyk” hususy kärhanasynyň, ýene bir - 32 öýli jaýy bolsa.“Gölli baý” şahsy kärhanasynyň işgärleri bina edýärler. Otaglarynyň ...

Birža täzelikleri

YKDYSADYÝET   / 21.04.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda baglaşylan geleşikleriň jemi 134-e deň boldy. Daşary ýurt puluna Russiýadan, ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Germaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Gazagystandan, Owganystandan, Panamadan, Gyrgyzystandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen we ...


Saz sungatynyň çeşmelerine bagyşlanan halkara forumy tamamlandy

MEDENIÝET   / 19.04.2018

Paýtagtymyzda “Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahat we festiwal tamamlandy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça guralan wekilçilikli foruma dünýäniň 13 ýurdundan alymlar we sungat ussatlary gatnaşdylar. Ylmy maslahatyň bölümleýin mejlislerinde 50-den gowrak çykyşlar diňlenildi we ara alnyp ...

Pudaklaýyn žurnalyň täze sanynda ekologiýa medeniýetiniň dürli ugurlary beýan edilýär

JEMGYÝET   / 19.04.2018

“Ekologiýa medeniýeti we daşky gurşawy goramak” ylmy-populýar žurnalynyň täze sanynyň esasy temasy— ylmyň ekologiýa howpsuzlygyny üpjün etmäge goşýan goşandyna bagyşlanypdyr. Žurnal Oba hojalyk uniwersitetiniň wekilleri D.Reýimowyň we Ö. Sopyýewiň ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň jähtinden “Howply ...

Döwrebap ýaşaýyş jaý toplumy Balkanabadyň durmuş düzüminiň üstüni ýetirer

JEMGYÝET   / 19.04.2018

Balkan welaýatynyň administratiw merkezinde iri ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygyna başlanyldy. “Türkmendöwlettaslama” Institutynyň hünärmenleriniň binagärlik ideýalaryny Senagat ministrliginiň “Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik birleşiginiň gurluş bölümi bolan Türkmenabadyň “Zergerdemirbetonönümleri” zawodynyň ...

Türkmenistanda aýdym-saz medeniýetine bagyşlanan halkara forum geçirilýär

MEDENIÝET   / 18.04.2018

Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde “Aýdym-saz sungatynyň gadymy çeşmeleri” atly halkara ylmy maslahatyň we festiwalyň açylyş dabarasy boldy. Medeniýet ministrligi tarapyndan guralan çärä gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasynyň, ABŞ-nyň, Fransiýanyň, Saud Arabystanynyň, Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Hindistanyň, ...

Gymmatly milli miras babatda döwlet tagallalary

MEDENIÝET   / 18.04.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly täze kitabynyň ägirt uly meşhurlygy milli Liderimiziň öz eseriniň giriş böleginde ýazan: «Garaşsyzlyk ýyllarynda jemgyýetiň geçmişde ata-babalarymyzyň dünýä ösüşleriniň taryhyna saldamly goşant goşan döwürlerine gyzyklanmasy aýdyň ýüze çykdy» diýen ...

Döwrüň binagärlik keşbi: durmuşyň täze hili we ýörelgeleriň mynasyp dowamy

JEMGYÝET   / 17.04.2018

«Türkmenistanyň gurluşygy we binagärligi» žurnalynyň nobatdaky sany hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň şähergurluşyk syýasatyny durmuşa geçirmegiň tapgyrlaryny şöhlelendirmegi dowam edýär. Onda tutuş ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň baş bezegine öwrülen, halkymyzyň durmuşynyň täze hilini özünde jemleýän ...

Täze suw üpjünçilik ulgamy işe girizildi

JEMGYÝET   / 17.04.2018

Kaka etrabynda 15 kilometrlik Hywaabat — Kaka suw geçirijisi dabaraly ýagdaýda ulanmaga berildi. Dabara Oba we suw hojalyk ministrliginiň, Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş maksatnamasynyň (BMGÖM), welaýatyň we etrabyň häkimlikleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. BAE-niň “Dew Jeneral Trading” kompaniýasynyň we ýerli “Galkan” hojalyk ...

Türkmenistan — Gazagystan: goňşy ýurtlaryň sebitleriniň özara gatnaşyklary

“Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen duşuşygyň gün tertibine Türkmenistanyň Balkan welaýaty bilen Gazagystan Respublikasynyň Mangistau oblastynyň arasynda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni-ynsanperwerlik gatnaşyklaryny mundan beýläk-de giňeltmegiň meseleleri girizildi. Maslahata dostlukly ýurtlaryň döwlet düzümleriniň, ...