Get

28 Sentýabr 2016, 10:05 • 21.09.2016 • Türkmenistanyň çeperçilik sungatynyň Sergi merkezinde Walentin Kudrýaşowyň işleriniň özbaşdak sergisi açyldy

 • 19.09.2016 • Türkmenistanyň paýtagtynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Parahatçylyk sazy, dostluk, doganlyk sazy» atly täze işiniň tanyşdyrylyş dabarasy boldy

 • 14.09.2016 • Paýtagtymyzdaky Maslahat köşgünde uly baýramçylyk konserti boldy

 • 13.09.2016 • Ylymlar akademiýasynyň Milli golýazmalar instituty tarapyndan çärýekde bir gezek neşir edilýän «Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy

 • 12.09.2016 • Türkmen halky Gurban baýramyny belleýär

 • 12.09.2016 • Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Bitarap Türkmenistan» atly kitaby «Gran-pri» baş baýragyna mynasyp boldy

 • 11.09.2016 • Teatr mukaddes Gurban baýramynyň öň ýanynda tomaşaçylara Baýram Abdyllaýewiň pýesasy esasynda “Gadymy agaç” atly täze oýni hödürledi

 • 09.09.2016 • «Däli Domrul» sahna oýnuny goýanlar edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň arasyndaky Türkmenistanyň Prezidentiniň «Altyn asyr» bäsleşiginiň ýeňijileri

 • 26.08.2016 • Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Medeniýet günleri tamamlandy

 • 25.08.2016 • Russiýa Federasiýasynyň iri muzeýleriniň birinde Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Medeniýet günleriniň çäreleriniň çäklerinde ýurdumyzyň amaly-haşam ...

 • 24.08.2016 • Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy boldy • 23.09.2016 • Türkmen türgenleri — jübütleýin ýaryşlaryň ýeňijileri

 • 22.09.2016 • Şu gün ýekelikde oýnamak görnüşinde ýarym finalçylar, şeýle hem jübütleýin bäsleşýän türgenlerden final ýaryşyna gatnaşyjylar kesgitlenildi

 • 18.09.2016 • Paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherjiginiň ýapyk tennis desgasynda 18 ýaşa çenli ýetginjekleriň arasynda halkara synag ýaryşy dowam edýär

 • 15.09.2016 • Paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherjiginiň üsti ýapyk tennis meýdançasynda tennis boýunça halkara synag ýaryşy badalga alýar

 • 13.09.2016 • Halkara «Ussat» (VII dan) we Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Aýdogdy Atabaýew iň ýokary tapawutlandyryş nyşany bolan ITF taekwondonyň ýörite ordenine mynasyp ...

 • 06.09.2016 • Türkmen türgenleri Çarwadarlaryň II bütindünýä oýunlaryna gatnaşýarlar

 • 01.09.2016 • Daşoguz welaýatynyň merkezinde ýetginjekleriň we ulularyň arasynda ýol welosiped ýaryşlary boýunça Türkmenistanyň çempionaty geçirildi

 • 30.08.2016 • Türkmen tansçylary Aziada-2017-de ýurdy mynasyp görkezmäge taýýarlyk görýärler

 • 28.08.2016 • Türkmen türgeniniň bürünç medaly

 • 23.08.2016 • Paýtagtymyzyň «Älemgoşar» sport merkezinde bilýardyň «Erkin piramida» görnüşi boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň ýeňijisi belli boldy

 • 16.08.2016 • Futbol boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşa badalga berildi

 • 16.08.2016 • “Agama” alpinistler klubynyň agzalary dag gerişleriniň üçüsine - Lenin pigine, Damawanda we Elbrusyň belentliklerine çykmagy başardylar