Habarlar 1 september 2012

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Türkmen döwlet nebit we gaz institutynyň binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen Döwlet habarlar gullugy

Ýurdumyzyň döwrebap bilim we ylym merkezleri bolan ýokary okuw mekdepleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny hemmetaraplaýyn pugtalandyrmak, olaryň milletiň iň bir aň-paýhasly wekilleriniň kemala gelýän ýerine öwrülmegini üpjün etmek Türkmenistanda milli Liderimiziň başlangyjy bilen ýaýbaňlandyrylan we üstünlikli durmuşa geçirilýän ylym-bilim özgertmeleriniň ileri tutulýan ugurlary bolup durýar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň bilim ulgamynyň hemmetaraplaýyn ösdürilmegi ugrunda birnäçe düýpli özgertmeler durmuşa geçiilýär. Onuň baş maksady häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän netijeli bilim ulgamyny döretmekden, milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklary üçin ýokary hünärli işgärleri taýýarlamakdan ybaratdyr. ...

Jemgyýet

Nebitgaz pudagynyň işgärleri üçin oňaýly ýaşaýyş jaýlary

Türkmen Döwlet habarlar gullugy

“Türkmennebitgazgurluşyk” döwlet konserniniň buýurmasy esasynda gurlan ak mermerli binalaryň açylyş dabaralary belentden tutuldy. Ankara we 10 ýyl Abadançylyk köçeleriniň çatrygynda ýerleşýän 100 öýli belent jaýyň ýanynda tutulan dabara has-da şowhunly boldy. Köp derejeli bu desgalar 5, 7 we 9 gatly binalaryň 12 gatly merkezi jaýa birikdirilip gurulmagy topluma özboluşly bezeg berýär. Bu toplumyň ýanynda ýene-de iki sany iki girelgeli, 72 öýli ýokary amatlyklary bolan jaýlaryň açylyş dabarasy boldy.

Ylym

Täze mekdeplerde belent sepgitlere tarap

Türkmen Döwlet habarlar gullugy

Şu gün Türkmenistanyň ähli okuw mekdeplerinde täze okuw ýylynyň başlanýandygyny alamatlandyrýan jaň sesi ýaňlandy. Bilimler we talyp ýaşlar güni şu ýyl ýurdumyzda bäşinji gezek giňden we dabaraly bellenilýär.