Habarlar 4 october 2013

Resmi habar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Türkmen Döwlet habarlar gullugy

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary A.Goçyýewe söz berdi. Wise-premýer 2013-nji ýylyň dokuz aýynda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň netijeleri barada hasabat berip, türkmen ykdysadyýetniň ähli pudaklarynda uly möçberli milli maksatnamalary üstünlikli durmuşa geçirmek boýunça toplumlaýyn çäreleriň görülmegi bilen ýokary netijeleriň gazanylandygyny belledi.