Habarlar 7 november 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Awazanyň dynç alyş düzümleriniň ösdürilişi bilen tanyşdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmenbaşy şäheriniň Halkara howa menziline gelen soň, döwlet Baştutanymyzy welaýatyň ýolbaşçylary, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň käbir orunbasarlary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary garşyladylar.

Ylym

Abraýly halkara foruma gatnaşyjylar bilim we sport ulgamlaryny ösdürmegiň häzirki zaman ugurlaryny ara alyp maslahatlaşýarlar

Wiktoriýa NOWIKOWA

Daşry ýurtly myhmanlaryň arasynda soňky ýyllarda şu esasy ulgamlary ösdürmegiň we döwrebaplaşdyrmagyň iň möhüm ugurlarynda türkmen kärdeşleri bilen işjeň özara hereket edýän ýurdumyzyň ozal işleşip gelýän hyzmatdaşlary, şeýle hem oňa ilkinji gezek gatnaşýanlar-da bar.