Habarlar 10 fewral 2017

2017 Выборы Президента Туркменистана

11-nji fewral Turkmenistanda döwlet baştutanynyň saýlawlaryndan öň wagyz işleriniň bes edilýän güni

Irina YMAMGULYÝEWA,
surata düşüren Ýuriý SKURIN

Biz surat habarçymyz bilen Aşgabat şäherindäki 44-nji saýlaw uçastogyna baranymyzda onuň saýlawa taýýardygyna göz ýetirdik.

Ylym

Türkmen döwlet ulag we aragatnaşyk institutynyň talyplary halkara meýletinler hereketine işjeň gatnaşýarlar

Wiktoriýa NOWIKOWA,
surata düşüren awtor

Bu ýokary okuw mekdebiniň Meýletinler merkezininiň döredilenine üç ýyl boldy. Bu ýerde iňlis dili boýunça goşmaça sapaklar yzygiderli geçirilýär. Şu okuw ýylyndan başlap, meýletinleriň dil taýýarlygy maksatnamasyna ýapon dili hem goşuldy, ony D.Azady adyndaky Türkmen Milli dünýä dilleri institutyny golaýda tamamlan Akbibi Atanyýazowa öwredýär.

Medeniýet

Çeperçilik muzeýinde Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanan talyplaryň işleriniň sergisi açyldy

Wiktoriýa NOWIKOWA,
surata düşüren Ýuriý ŞKURIN

Ýaşlaryň döredijiliginde ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan 500 günlük atly ýörüş aýratyn orun eýeleýär.

Medeniýet

Minskide gurnalan halkara kitap sergi-ýarmarkasyndaky Türkmenistanyň diwarlygy oňa gatnaşýanlarda we myhmanlarda uly gyzyklanma döretdi

Swetlana DAWIDOWIÇ,
surata düşüren awtor

Sergide 30-dan gowrak ýurtdan kitap neşirçileri kitap önümlerini görkezdiler. Türkmenistanyň diwarlygy çeper, ylmy, publisistik neşirleriň, surat albomlarynyň we beýleki çaphana önümleriniň hiliniň ýokarylygy bilen hünärmenleriňdir sergä gelenleriň ünsüni özüne çekdi.

Sport

Türkmen samboçylarynyň «altyn» badalgasy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ýaryşyň birinji gününde 14 toplum baýrak ugrunda bäsleşildi. Olaryň barşynda Türkmenistanyň ýygyndy düzümi medallaryň ýedisini — dört altyn, bir kümüş we iki bürünç medal gazandy.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Myhman hem-de onuň ýanyndaky wekiliýetiň agzalary jemleýji tapgyryna gadam basan möhüm jemgyýetçilik-syýasy möwsümiň çäklerinde Merkezi saýlaw toparynyň geçiren taýýarlyk işleri bilen tanyşdyryldy.