Habarlar 13 fewral 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy saýlawlarda gazanan ýeňişi bilen döwlet baştutanlary gutladylar

Siziň ýolbaşçylygyňyzda Türkmenistanyň mundan beýläk hem täze üstünlikler gazanjakdygyna ynanýaryn.Men Hytaý-türkmen gatnaşyklaryny ösdürmäge uly üns berýärin hem-de biziň şahsy dostlugymyzyň sarpasyny belent tutýaryn. Siziň bilen birlikde iki ýurduň we onuň halklarynyň bähbitlerine ikitaraplaýyn strategik hyzmatdaşlygy täze derejä çykarmaga taýýar, diýlip Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň gutlagynda aýdylýar.

Sport

Kuraş boýunça türkmen türgenleriniň Özbegistanda gazanan üstünlikleri

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Biziň toparymyzda ýaryşyň iň ýokary baýragyna Milli sport we syýahatçylyk institutynyň talyplary Muhammet Temirow (81 kg çenli), Hudaýberdi Jumaýew (100 kg çenli), Aýnur Amanowa (52 kg çenli) mynasyp boldular. Şeýle hem Lebap welaýatynyň Galkynyş etrabynyň birinji sport mekdebiniň tälimçisi Mariýa Lohowa (78 kg çenli) we Türkmenistanyň kuraş federasiýasynyň türgeni Gülşat Nasyrowa (63 kg çenli) ýaryşyň altyn medalyna mynasyp boldular.

Ykdysadyýet

Maldarçylykda işewürlik taslamalarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi bir ýylyň dowamynda şöhlat önümleriniň ýurdumyza getirilmegini 5,8 esse azaltmaga mümkinçilik berdi

Geçen ýyl ýurdumyzyň önüm öndürijileri daşardan getirilýän ýumurtgalaryň ornuny tutýan möçberde üpjün etmegi başardylar, 2015-nji ýylda daşardan 62 million sany ýumurtga getirilipdi.

Resmi habar

Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Hwan Gýo An Türkmenistanyň Prezidentini gutlady

Gyýanlydaky polietilen we polipropilen önümçiligi boýunça gazhimiýa toplumynyň gurluşygynyň üstünlikli ykdysady hyzmatdaşlygyň oňyn mysaly bolmak bilen, göz öňünde tutulan möhletlerden öňe geçip alnyp barylýandygyna kanagatlanýandygymy mälim etmek isleýärin. Gaz ýataklaryny özleşdirmek, nebithimiýa we gaz infrastrukturasyny döretmek ýaly ugurlarda özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem dowam etdirjekdigimize, biziň kompaniýalarymyzyň Siziň çynlakaý üns berýän Türkmenistanyň senagatyny döwrebaplaşdyrmak we diwersifikasiýalaşdyrmak boýunça taslamalary amala aşyrmakda ygtybarly we ynamdar hyzmatdaş boljakdygyna umyt edýärin.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Frank-Walter Ştaýnmaýeri Germaniýanyň Prezidenti wezipesine saýlanmagy bilen gutlady

Ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, döwlet Baştutanymyz Frank-Walter Ştaýnmaýere berk jan saglyk, bagt we abadançylyk, Germaniýanyň dostlukly halkyna bolsa gülläp ösüş baradaky arzuwlaryny beýan etdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Halkara synçylary: Türkmenistanda saýlawlar ýokary guramaçylyk derejede, giň bäsdeşlik, aýanlyk we açyklyk ýagdaýynda geçdi

Toparlaryň ýolbaşçylary ýygnananlaryň öňünde çykyş etmek bilen, ýurdumyzyň ýolbaşçy düzümine we Merkezi saýlaw toparyna döwletimiziň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan jemgyýetçilik-syýasy waka gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdiler. Türkmenistanda Prezident saýlawlarynyň ýokary guramaçylyk derejesinde, açyklyk we aýanlyk, şeýle hem saýlawçylaryň işjeňligi ýagdaýynda geçirilendigi kanagatlanma bilen bellenildi.

Wakalaryň jümmüşinde

Merkezi saýlaw toparynyň deslapky maglumatlaryna görä Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda uly artykmaçlyk bilen öňde barýar

Maslahata daşary ýurtlaryň iri habarlar gulluklarynyň, elektron, metbugat we biziň ýurdumyzda resmi taýdan işleýän beýleki habar beriş serişdeleriniň habarçylary, halkara synçylary, şeýle hem ýurdumyzyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary we žurnalistler gatnaşdylar.