Habarlar 23 fewral 2017

Sport

Aşgabatda stol üstünde oýnalýan tennis boýunça milli çempionat geçirildi

Mihail BOBKIN

Erkekleriň arasynda geçirilen milli çempionatda Türkmenbaşy şäheriniň tennisçileri geçirilen alty duşuşygyň bäşisinde üstünlik gazandy. Olar „Aşgabat-2“ toparyny 3:1, Ahal, Lebap we Daşoguz welaýatlarynyň toparlaryny 3:0, marylylary 3:1 hasabynda utdylar. Ýöne paýtagtyň „Aşgabat-1“ topary aýgytlaýjy duşuşykda 3:1 hasabynda olardan üstün çykdy.

Ykdysadyýet

Türkmen gowaçasynyň inçe süýümli görnüşlerini oýlap tapan akademik Iwan Maksimenkonuň doglan gününe 110 ýyl doldy

Ýelena DOLGOWA

Pagtaçylygy, şol sanda inçe sýümli pagtaçylygy ösdürmäge uly goşant goşan alymaryň arasynda biologiýa ylymlarynyň doktory, akademik Iwan Kirillowiç Maksimenko hem bar, ol inçe süýümli pagtanyň gymmatly sortlarynyň, şeýle hem asly tebigy sarymtyl reňkli synag pagtanyň medeniýetleşdirilen görnüşleriniň awtorydyr.

Hyzmatdaşlyk

Türk işewürleri türkmen bazarynda eýeleýän ornuny giňeltmäge çalyşýarlar

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi,
surata düşüren Ýuriý ŞKURIN

Iki dostlukly ýurduň köpugurly söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň täsirli guraly bolup hyzmat edýän nobatdaky gözden geçiriliş türk işewürleriniň eksport kuwwatyny we mümkinçiliklerini hem-de ägirt uly gyzyklanmasyny görkezdi. Türk işewürleri okgunly ösýän hem-de uzak möhletli hyzmatdaşlygyň täze ugurlary bilen daşary ýurtly işewürleriň ünsüni özüne çekýän türkmen bazarynda eýeleýän ornuny berkidýärler.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Mejlise harby we hukuk goraýjy edaralaryň öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirýän ähli ýolbaşçylary çagyryldy.