Habarlar 25 fewral 2017

Sport

Täze sport žurnalynyň ilkinji sany çap edildi: «Aziada-2017» üns merkezinde

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň öňde boljak uly sport wakasynyň guramaçylaryny, milli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekillerini, meýletinçileri hem-de ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň okyjylaryny birleşdirýän maglumatlar giňişligini döretmegiň zerurdygy baradaky görkezmesi žurnalyň esaslandyrylmagynyň baş şerti boldy.

Jemgyýet

Durmuş ulgamynyň pudaklarynyň maglumatlaşdyrylmagy-milli ösüşiň ileri tutulýan ugry

Maslahatyň dowamynda bu ulgamda alnyp barylýan işleriň ýagdaýyna seredildi hem-de döwlet Baştutanymyzyň okatmagyň ulgamyny döwrebaplaşdyrmak, ýokary hünärli lukmanlary taýýarlamak, ylmy edaralaryň işini we sport ulgamyny kämilleşdirmek boýunça tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen, guramaçylyk işleriniň esasy ugurlary kesgitlenildi.

Ykdysadyýet

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 95-si hasaba alyndy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Satyn alany ýurtlar: Russiýa, Hytaý, BAE, Niderlandlar, Şweýsariýa, Singapur, Türkiýe, Gruziýa, Owganystan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 60 million 772 müň dollaryndan gowrak boldy.

Resmi habar

Döwlet we hökümet baştutanlary Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy ýokary döwlet wezipesine gaýtadan saýlanmagy mynasybetli gutlaýarlar

Siziň Alyhezretiňize Türkmenistanyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden çykýan gutlaglarymy ibermek mümkinçiligine şatdyryn. Size belent döwlet wezipesinde mundan beýläk-de üstünlikler, türkmen halkyna bolsa yzygiderli ösüş we abadançylyk arzuw edýärin.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti ministrlikleriň we pudak edaralarynyň birnäçesiniň ýolbaşçylaryny belledi

Pürli Nurmämmedowiç Agamyradow – Türkmenistanyň Bilim ministri wezipesine;