Habarlar 8 fewral 2017

Ylym

Geologiýa muzeýi Türkmenistanyň ýerasty baýlyklary bilen tanyşdyrýar

Ýelena DOLGOWA

Türkmenistanda gadymy paleozoý eýýamyndan galan gatlaklardaky bazaltdyr granit känleri köpdür. Olar binalaryň içki we daşky bezeginde giňden ulanylýar, galyndylarydyr owuntyklary demir we gara ýollaryň düşeginde peýdalanylýar . Selestin nebit-gaz burawlananda toýun ergini agraldyjy hökmünde zerurdyr. Bazalt süýüminiň üýtgeşik sypatlary ýangyn söndürijileriň ýörüte eşiginiň gyzgyna durnuklylygy, beton gurnamalaryň berkligi üçin peýdalanylýar.

Medeniýet

Eýranyň amaly-haşam sungatynyň sergisiniň tomaşaçylary Gündogar ussatlarynyň nepis eserlerine mynasyp baha berdiler

Tamara GLAZUNOWA,
surata düşüren Ýuriý ŞKURIN

Sergidäki işleriň aglabasyEýranyň günorta –günbatarynda ýerleşýän gadymy Şiraz şäheriniň ussatlarynyň el hünäridir. Ol Sagdydyr Hafya ýaly tanyma şahyrlaryň watanydyr, „ussalar şäheridir“. Şirazyň ýukajyk aýnadan ýasalyp, altyn çaýylan bezegli ajaýyp ýag çyralary- durmuş gurýan her bir eýranly gyzyň bukjasynda bolýandyr. Serginiň bu bölüminde toý-märekelerde ulanylýan aýna çaý esbaplary goýlupdyr.

Teswirlemeler

Eziz Watanymyzyň Bitaraplyk baýramçylygyny belleýän güni Halkara Bitaraplyk güni diýlip yglan edildi

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

7-nji fewralda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow taryhy waka — Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 12-nji dekabry Halkara Bitaraplyk güni diýip yglan etmek hakynda Çözgüdi mynasybetli ýurdumyzyň halkyna ýüzlenmesinde ady agzalan resminamanyň kabul edilmegi Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň umumadamzat ähmiýetiniň bardygyny ýene-de bir gezek tassyklandygyny belledi. Bu resminamada ýurdumyzyň geçen iki on ýyllygyň dowamynda bu ugurda toplan tejribesiniň möhümdigi görkezilýär. Şol ýyllaryň içinde türkmen Bitaraplygy ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy saklamak üçin netijeli gatnaşyklaryň hem-de hyzmatdaşlygyň, döwletleriň we halklaryň arasynda dostlukly, ...

Medeniýet

Türkmenistanda Eýranyň Medeniýet hepdeligi tamamlandy

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi

Ýurdumyzda däp boýunça geçirilýän medeni çäre dostlukly halklaryň hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmaga, ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmäge gyzyklanma bildirýändigini ýene-de bir gezek tassyklady.

2017 Выборы Президента Туркменистана

Umumy düzgünler

GDA-nyň Synçylar toparynyň Ştaby

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparyň (mundan beýläk — Merkezi topar) çagyrmagy bilen Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygyndan gelen Synçylar topary (mundan beýläk - Topar) Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna (mundan beýläk- saýlawlar) taýýarlyk görmek hem-de geçirmek işlerine syn edýär.