Habarlar 10 august 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiz mejlisiň gün tertibini yglan edip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary B.Hojamämmedowa söz berdi. Wise-premýer maliýe-ykdysady toplumyň edaralarynda we guramalarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, gözegçilik edýän düzümleriniň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek boýunça degişli maksatnamalary ýerine ýetirmegiň çäklerinde durmuşa geçirilýän çäreler barada hasabat berdi.

Hyzmatdaşlyk

14-nji awgustda Nýu-Delide Hökümtara türkmen-hindi toparynyň mejlisi geçiriler

Geljekki duşuşygyň gün tertibinde söwda-ykdysady, ulag-aragatnaşyk, ýangyç-energetika ulgamy, himiýa we derman senagaty, maýa goýumlary, işewür gatnaşyklar, şeýle hem öňdebaryjy maglumatlar tehnologiýalary, ynsanperwer ulgamy ýaly netijeli özara hereketi mundan beýlägem ösdürmäge degişli meseleleriň giň toplumy girizildi.

Jemgyýet

V Aziýa oýunlary mynasybetli ýadygärlik şaýy pullary çykaryldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Şaýy pullaryň ikisiniň hem ýüz tarapynyň merkezinde öňümizdäki Oýunlaryň nyşanynyň şekili ýerleşdirildi. Nyşanyň aşaky sag böleginde „Türkmenistan Aşgabat 2017“ diýen filigran ýazgysy, nyşanyň sag tarapy boýunça «5th Asian Indoor & Martial Arts Games» diýen ýazgy şekillendirilendir. Pullaryň ýüz tarapynyň ýokarky böleginde aýlaw bilen ýazylan«ÝAPYK BINALARDA WE SÖWEŞ SUNGATY BOÝUNÇA V AZIÝA OÝUNLARY» diýlen ýazgy, aşaky böleginde bolsa «Aşgabat 2017» diýen ýazgy ýerleşdirildi.