Habarlar 14 august 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz ilki bilen göni aragatnaşyga Ahal welaýatynyň häkimi T.Atahallyýewi çagyrdy. Häkim häzirki döwürde welaýatda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, pagta ýygymyna, bugdaý ekişine guramaçylykly girişmek boýunça ýaýbaňlandyrylan giň möçberli çäreler barada hasabat berdi. Şeýle hem ol täze okuw ýylyna görülýän taýýarlyk işleri, Oba milli maksatnamasyny üstünlikli ýerine ýetirmek boýunça alnyp barylýan işler barada aýtdy. Mundan başga-da, häkim şu ýyl Ýaşulular maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň geçiriljek ýeri bolan “Türkmeniň ak öýi” binasynda alnyp barylýan gurluşyk işleri barada habar berdi.

Medeniýet

Bürünç eýýamynyň ajaýyp gymmatlyklary çeperçilik muzeýinde görkezildi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu bezeg we toplumlaýyn gurnama ähmiýeti bolan serişdeler Gadymy Gündogar sungatynda deňsiz-taýsyz hasaplanylýar. Hut şonuň üçin hem olaryň tapylmagy, hakykatdan-da, ylmy açyş bolup durýar.

Sport

Geljekki olimpiaçylaryň üstünlikleri we mümkinçilikleri

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Mysal üçin, Bakuwda geçirilen Yslam oýunlarynda (12-22-nji maý) onuň şägirtleri üç medala: Arslanbek Açilow (75 kg) altyn, Ýakub Meredow (56 kg) kümüş we Hursant Imankulyýew (60 kg) bürünç medala eýe boldular.

Sport

Aziýanyň çempionlarynyň hatarlary dolýar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ildeşimiz Şamuhammet Gurbanowyň hormatyna Türkmenistanyň Döwlet senasynyň belentden ýaňlanmagy onuň uly sport ýeňşini dabaralandyrdy. Şamuhammet 60 kilogram agram derejesinde çykyş edip Watanymyza altyn medal hem-de Aziýanyň çempiony diýen belent at bilen dolanyp geldi.

Sport

GDA-nyň sport festiwalynda samboçylar üç medala mynasyp boldular

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Niýazmyrat Şahmyradow 68 kilogram agram derejede çykyş edip, kümüş medala eýe bolmagy başardy. Ol Aşgabat şäheriniň sport mekdepleriniň birinde tälim alýar.

Ylym

Paýtagtyň we sebitleriň ýokary okuw mekdepleriniň käbirinde 2017-nji ýylyň giriş synaglary tamamlandy

Wiktoriýa NOWIKOWA

Mugallymçylyk institutyna bir ýere alty dalaşgär geldi. Ýokarda ady agzalan beýleki ýokary okuw mekdeplerine bir ýere ikiden dört adama çenli dalaşgär boldy.