Habarlar 20 august 2017

Jemgyýet

Türkmenistanyň şäherleri sazlaşyklylygy we owadanlygy bilen tapawutlanýar

Batyr ÖRÄÝEW

Milli özgertmeler maksatnamasyna laýyklykda özboluşly edara we jemgyýetçilik-medeni ähmiýetli binalar, döwrebap ýaşaýyş jaý toplumlary, şeýle hem ýol-ulag infrastrukturasynyň binalary bilen owadanlaşýan Daşoguzda şäheriň özboluşlylygyna aýratyn görk berýän landşaft bezegine-de uly üns berilýär. Täze bag-seýilgäh zolaklarynyň döredilmegi bilen ozal bar bolanlarynyň durky täzelenýär.

Jemgyýet

„Umytlar adasy“ idegsiz itleriň we pişikleriň öýi bolar

Tamara GLAZUNOWA

Adam bu haýwanlaryň ýüregine ýol tapyp, olary öz ýanyna -pişigi öýüne, iti howlusyna alypdyr. Olaryň hersi öz işini edipdir-pişik syçanlary tutupdyr, it öýüni gorapdyr. Gadym döwürlerden bäri hem pişikdir it adamyň wepaly dostuna öwrülipdir.