Habarlar 11 september 2017

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Iş maslahatynyň dowamynda paýtagtymyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ýurdumyzyň welaýatlarynyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň barşy hem-de ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Jemgyýet

Aşgabat Aziadasynyň ýadygärlik poçta markalarynyň toplumy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Olaryň birinde Aziadanyň maksatnamasyna girizilen sportuň ähli görnüşlerini dabaralandyrýan Wepaly alabaýyň keşbi, beýlekisinde bolsa olaryň piktogrammalary şekillendirilendir. Olar bilelikde Oýunlaryň nyşanlary hakynda uly bolmadyk beýanat bolup durýarlar.

Jemgyýet

Türkmenistanyň Prezidentiniň kitaplary – halkara neşir bäsleşiginiň ýeňijileri

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Şu ýyl “Kitap sungaty” bäsleşiginiň baýraklary ugrunda on ugur boýunça 87 neşir bäsleşdi. Türkmen neşirýatçylary eýýäm birnäçe gezek ýeňiji bolupdylar we aýry-aýry ugurlarda baýrakly orunlary eýeläpdiler. Emma ýurdumyzyň döwlet neşirýat gullugynyň wekilleri hiç haçan şu ýylky ýaly üstünlikler gazanmandylar. Bu gezek bäsleşige Türkmenistandan 2016-njy ýylda çap edilen neşirleriň dördüsi hödürlenildi. Olaryň dördüsi hem ýokary baýraklara mynasyp boldy.

Aziada 2017

Bosgunlaryň ýygyndy toparyna dünýä rekordsmeni ýolbaşçylyk eder

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görmek boýunça Ýerine ýetiriji komitetde habar bermeklerine görä bu toparyň ýolbaşçysy marafon aralyga ylgamak boýunça Keniýadan meşhur türgen Tegla Lorupedir.

Jemgyýet

Milli puluň we ýadygärlik teňňeleriň täze görnüşleri

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýurdumyzyň Merkezi bankynda geçirilen metbugat maslahatynda habar berlişi ýaly, banknotlaryň ýüz taraplarynyň reňki we şekili öňki durkunda saklanyp, olaryň hemmesinde “Aşgabat 2017” oýunlarynyň nyşany şekillendirilen.