Habarlar 28 ýanwar 2018

Resmi habar

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow Owganystan ýolbaşçylaryna we halkyna gynanç bildirdi

“Türkmenistan terrorçylygyň we ekstremizmiň islendik ýüze çykmalaryny aýgytly ýagdaýda ýazgarmak bilen, bu apata garşy göreşmek we ony ýok etmek işinde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny doly goldaýar” diýlip, hatda aýdylýar.

Hyzmatdaşlyk

Döwlet gullugy akademiýasynyň we BMG-nyň ÖM-nyň işgärleriň mümkinçiligini ýokarlandyrmak boýunça bilelikdäki maksatnamasyny durmuşa geçirmek işleri dowam etdirilýär

Hajymyrat PIRMUHAMMEDOW, Döwlet gullugy akademiýasynyň uly mugallymy

Mälim bolşy ýaly, 2017-2019-njy ýyllara niýetlenen taslama Döwelt gullugy akademiýasynyň ösüş meýilnamasyny işläp taýýarlamak, ýurduň durmuş-ykdysady ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary göz öňünde tutulyp, okuw maksatnamalaryny täzelemek, Aziýa, Ýewropa we GDA ýurtlarynyň döwlet dolandyryş esasy mekdepleri bilen hyzmatdaşlygyny giňeltmek ýaly ugurlara ýardam bermäge gönükdirilendir.

Amul-Hazar 2018

Amul-Hazar ylgaw taýaýjyklarynyň çyzgysy tassyklanyldy

Dmitriý GORŞKOW

Bu deňi-taýsyz ýaryşa mekdep okuwçylarynyň we talyplar toparlary gatnaşyp, ol sagdyn durmuş ýörelgesine eýerýänleiň ählisi üçin hakyky sport baýramyna öwrüler. Dürli şäherlerde we obalarda 10 we ondan köp tapgyrlara bölünen uzynlygy üç kilometre barabar menziller belleniler. Ylgawa gatnaşýanlar aralyk pellehanalara bölünip, ylgaw taýajyklaryny kabul ederler.