Habarlar 5 ýanwar 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Milli parlament täze kanunlary kabul etdi hem-de käbir ilatly ýerlere taryhy atlaryny gaýdyp berdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Maslahatyň gün tertibine laýyklykda, “Ulag howpsuzlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy deputatlaryň garamagyna hödürlenildi. Maslahata gatnaşyjylaryň belleýişleri ýaly, 2018-nji ýyl “Türkmenistan-Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” şygary astynda geçer. Bu çözgütde çuňňur many bar. Gadymy döwürlerde ýurdumyzyň çäginden Gündogaryň we Günbataryň halklarynyň arasynda söwda hem-de medeni hyzmatdaşlyk ugurlary hökmünde ykrar edilen köpsanly kerwen ýollary geçipdir.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti wezipä bellemekh akyndaky çözgütleri kabul etdi

Jumageldi Geldimyradowiç Garaýew Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministriniň orunbasary wezipesine;

Resmi habar

Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary Aşgabat şäheriniň dolandyryş-çäk bölünişiginiň meseleleri hakynda

1. Aşgabat şäheriniň Abadan we Ruhabat etraplaryny ýatyrmaly we olaryň ýerlerini Aşgabat şäheriniň degişli etraplarynyň çäklerine geçirmeli.