Habarlar 9 ýanwar 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow paýtagtymyz boýunça iş saparyny amala aşyrdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Şu gün döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň häkiminiň haýyşy boýunça we geçen wideoşekilli iş maslahatynda berlen tabşyrygy ýerine ýetirmek babatda alnyp barylýan işler bilen tanyşmak maksady bilen, paýtagtymyza iş saparyny amala aşyrdy we dikuçarda ýurdumyzyň baş şäherinde alnyp barylýan işleriň möçberlerini we şäheriň abadanlaşdyrylyşyny synlady.

Medeniýet

Çeperçilik sungaty muzeýinde Türkmenistanyň taryhyna bagyşlanan sergi açyldy

Ýelena DOLGOWA

Muzeýde tematiki çärelriň – sergileriň, şol sanda döwlet durmuşyndaky şanly senelere bagyşlanyp, ilkinji nobatda, ýaşlara niýetlenen göçme sergileriň, bäsleşikleriň, wiktorinalaryň, çykyşlaryň ençemesi geçirilýär. Şu ýyl hem bu ýörelge dowam etdirilýär.

Resmi habar

Döwlet Baştutanymyz wezipä bellemek baradaky çözgütleri kabul eitdi

Merdan Orazgeldiýewiç Baýramdurdyýew Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary wezipesine;

Ylym

Türkmen ýokary okuw mekdepleri döwrebap bilim tehnologiýalaryny işjeň ulanýarlar

Wiktoriýa Nowikowa

Magtymguly adyndaky, lukmançylyk, ynsanperwer ylymlary we ösüş, nebit we gaz uniwersitetlerinde, şeýle hem ulag we aragatnaşyk, ykdysadyýet we dolandyryş institutlarynda internet-tehnologiýalaryň we ýörite maksatnama üpjünçiliginiň goldaw bermeginde onlaýn-leksikalary geçirildi. Olary şu ýokary okuw mekdepleriniň esasy mugallymlary geçirdiler.