Habarlar 14 fewral 2018

Jemgyýet

Martda geçiriljek saýlawlarda GDA, BMG, DIAHBE, ŞHG, YHG synçylarynyň gelmegine garaşylýar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ähli saýlaw okruglarynda Demokratik partiýanyň, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň, Agrar partiýanyň komitetleriniň hem-de raýatlar toparlarynyň ýygnaklary getirilýär, şolaryň barşynda ýurdumyzyň ýokary kanunçykaryjylyk edarasyna, ýerli häkimiýet hem-de ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynda halka wekilçilik etmek üçin has mynasyp adamlar hödürlenilýär. Dalaşgärleriň arasynda milli ykdysadyýetimiziň dürli pudaklarynyň ýokary derejeli hünärmenleri bar.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow täze desgalaryň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Täze işewürlik toplumy Aşgabat şäheriniň demirgazygynda, abadanlaşdyrylan G.Kulyýew köçesiniň ugrunda guruldy, bu köçäniň iki tarapynda hem kaşaň, häzirkizaman düzümleri bolan işewürlik merkezleri peýda boldy.

Sport

Dünýä boksunyň ýyldyzlary milli çempionatymyzyň guramaçylygyna ýokary baha berdiler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

54 kilograma çenli agramlyk derejede çykyş edýän zenanlaryň arasynda Lebap welaýatynyň toparyna wekilçilik edýän Selbi Kywyşewa aşgabatly Alýona Durowadan üstün çykdy. Zenanlaryň höwesjeňler boksunyň düzgünleriniň erkekleriňki bilen doly gabat gelýändigini bellemek gerek. Bäsleşik her biri üç minutdan ybarat üç tapgyry öz içine alýar. Ýeke-täk tapawut, zenanlar tutluşyk mahalynda şlýomly bolmalydyrlar. Soňra çärýek finalda erkekler 56 kilograma çenli agram derejesinde çykyş etdiler. Aşgabatly we lebaply türgenleriň arasyndaky bäsleşikde ýeňşi paýtagtymyzyň toparynyň wekili Begenç Alymow mynasyp boldy.

Ykdysadyýet

Seýdiniň nebti gaýtadan işleýän zawodynda eksporta ugrukdyrylan önüm çykarmak boýunça maksatnama üstünlikli durmuşa geçirilýär

Marstal BEKTASOW

Bu döwrebap önümçiligi Amerikanyň «Westport Trading Europe Limited» kompaniýasy işe girizdi. Awtomatiki dolandyryş ulgamy bilen üpjün edilen enjamyň taslama kuwwatlylygy ýylda 500 müň tonna halkara ölçeglerine laýyk gelýän önüm öndürmäge niýetlenendir.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanlylaryň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa bolan beýik ynamy ýurdumyzyň üstünliklerini kesgitledi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyza baştutanlyk edip gelýän ýyllary Gahryman Arkadagymyzyň ýöredýän syýasatynyň – parahatçylyk, durnuklylyk we ösüş syýasatynyň esasy ugurlaryny aýdyň şöhlelendirdi. Onuň esasy ýörelgeleri ynsanperwerlik, durmuş adalatlylygy, ruhubelentlik, anyk maksady ugur edinmek bolup durýar.