Habarlar 16 fewral 2018

Resmi habar

2018-nji ýylda dürli maksatly 65 desgany ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi degişli iri önümçilik we durmuş maksatly binalaryň hem-de desgalaryň gurluşygynyň hiline gözegçiligi güýçlendirmäge, şeýle hem möhlet tertibine laýyklykda her aýda ulanmaga tabşyryljak binalary hem-de desgalary kesgitläp, olaryň geçiriljek çäreleriň we açyljak medeni-durmuş maksatly binalaryň aýlyk tertibine goşulmagyny üpjün etmäge borçly edildi.

Resmi habar

Türkmenistanda Kipr Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyzyň adyndan milli parlamentiň ýolbaşçysy myhmany ýokary diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny işjeňleşdirmekde üstünlik arzuw etdi.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti ABŞ-nyň Parkend şäherinde bolan pajygaly ýagdaý zerarly gynanç bildirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan döwlet Baştutanymyz gurban bolanlaryň maşgalalaryna, dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna çuňňur gynanjyny we medet beriji sözlerini, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi.

Hyzmatdaşlyk

«Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy» žurnalynyň nobatdaky sany çapdan çykdy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Žurnal wagt yzygiderliliginde milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň daşary ýurtlaryň ýolbaşçylary bilen geçiren duşuşyklaryny we gepleşiklerini beýan edýän makalalar toplumy bilen açylýar. Şol duşuşyklaryň örän möhüm ylalaşyklar we şertnamalar bilen berkidilen aýratyn netijeliligi, biziň Garaşsyz, Bitarap Watanymyzyň parahatçylygyň, ählumumy ösüşiň we abadançylygyň bähbidine halkara gatnaşyklaryna ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasy bolup durýar.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Babaýewe söz berdi. Wise-premýer Türkmenistan — Owganystan — Pakistan — Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň düýbüni tutmak çäresine görülýän taýýarlyk işleri barada hasabat berdi.

Sport

Türkmen samboçylarynyň Minsk şäherindäki ýaryşda ilkinji medaly

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Şu agram derejede Russiýadan, Ukrainadan, Mongoliýadan gelen türgenler we ýer eýeleri bäsleşdiler.

Sport

Boks boýunça Türkmenistanyň çempionaty tamamlandy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýaryşlary Türkmenistanyň Boks federasiýasy, Sport we ýaşlar syýasaty ministrligi, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilelikde guradylar.