Habarlar 18 fewral 2018

Ykdysadyýet

Ýurduň ekarançylyk meýdanlarynda güýzlük ekinlere ideg edilýär

Ýelena DOLGOWA

Şu işler bilen birlikde, güýzlük ekinleri zyýanly mör-möjeklerden we kesellerden goramak boýunça çäreler hem amala aşyrylýar. Bu işe Türkmenistanyň Oba we suw hojalyk ministrliginiň Ösümlikleri goramak gullugynyň işgärleri çekildi. Alymlar bilen hyzmatdaşlykda toprakda mör-möjekleriň gyşlaýan görnüşleriniň bar-ýoklugyny barlamak boýunça bellenilen işler geçirilýär, onuň esasynda gulluk geljekki oba hojalyk möwsüminde öz işini gurar.

Sport

Minskide halkara ýaryşynda türkmen samboçylary 5 medal gazandylar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Biziň ýygyndy toparymyzyň hasabynda söweş sambosy boýunça gazanylan medallaryň dördüsi hasaba alyndy. 100 kilogramdan gowrak has ýokary agram derejede geçirilen bäsleşikde Muhammet Nobatow kümüş medala mynasyp boldy. Bu ýerde biziň türgenimiz bilen Ukrainanyň samboçysy bäsleşdi.

Jemgyýet

“Çeper” tikinçilik fabriginde 2018-nji ýylyň nyşany bolan täze önümler çykarylýar

Batyr ÖRÄÝEW

Şu günler döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen kärhanada segsene golaý görnüşli önüm öndürilýär. Olaryň arasynda çagalar we ulular üçin eşikler, ýorgan-düşek daşlyklary we hojalykda ulanylýan dokma önümleri bar. Netijeli marketing strategiýasy kärhana durnukly girdeji getirýär. Mysal üçin, geçen ýyl bu ýerde 6 million manatlykdan gowrak haryt öndürilen bolsa, şu ýylyň birinji aýynda 340 müň manatlykdan köpräk dürli önüm çykaryldy.