Habarlar 8 fewral 2018

Ykdysadyýet

Balkan welaýatynda eksporta ugrukdyrylan ýod-brom önümçiligi ýokarlanýar

Toýjan BORJAKOW

Şol çig mal serişdelerini senagat taýdan peýdalanmak dünýä bazarlarynda islegli önümleriň dürli görnüşlerini çykarmagy ýola goýmaga mümkinçilik berer. Şu maksat bilen Balkanabadyň ýod we Hazaryň himiýa zawodlarynyň binýadynda täze kuwwatlykary gurmak göz öňünde tutulýar, şonuň netijesinde olaryň birinjisinde ýylda 250 tonna ýod, 2400 tonna brom, ikinjisinde 300 tonna ýod, 4500 tonna brom öndüriler.

Ykdysadyýet

Polipropileniň nobatdaky tapgyry Russiýanyň Olýa portuna iberiler

Mihail BOBKIN

Daşary ýurtlara ugradylýan önümleriň aglaba bölegi deňizde gämiler arkaly daşalýar. Dürli ýurtlaryň ýük gämileri ýokary islegli haryt almaga gelýärler.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Hindistanyň täze bellenilen ilçisi bilen duşuşyk geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Diplomat duşuşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirip, milli Liderimize Hindistan Respublikasynyň Prezidenti Ram Nath Kowindiň we Premýer-ministri Narendra Modiniň mähirli sözlerini we ähli ugurlarda türkmen-hindi gatnaşyklaryny işjeňleşdirmäge taýýardygy barada aýdanlaryny ýetirdi. Şunda, Hindistanyň hormatly Prezidetimiz tarapyndan geçirilýän we sebit hem-de ählumumy möçberde abadançylygyň, ösüşiň bähbitlerine laýyk gelýän döredijilikli parahatçylyk söýüjilik syýasatyna ýokary baha berýändigi we ony goldaýandygy aýdyldy.

Ykdysadyýet

Daşoguz welaýatynda senagat ulgamy ösdürilýär

Batyr ÖRÄÝEW

Daşoguz welaýatynda gaýtadan işleýän döwrebap kärhanalaryň birnäçesi bar. Olaryň aglabasy oba hojalyk pudagy bilen baglanşyklydyr. Muňa mysal edip, pagta arassalaýjy zawodlary, pagta egriji we tikinçilik fabriklerini, zyýansyzlandyrylan lukmançylyk sargy serişdelerini öndürýän kärhanany görkezmek bolar. Şeýle hem welaýatda gallany we şalyny gaýtadan işleýän, süýt, maldarçylyk we guşçulyk önümlerini öndürýän iri döwlet kärhanalary bar.

Ykdysadyýet

Hemra retranslýatory aragatnaşyk hyzmatlarynyň göşrnüşlerini artdyrar

Wladimir KOMAROW

Teleport üçin enjamlar Belgiýanyň NEWТEC, şeýle hem ABŞ-nyň, Germaniýanyň, Kanadanyň, Beýik Britaniýanyň, Koreýanyň, Hytaýyň öňdebaryjy kompaniýalaryndan alyndy. Olar hemranyň kanallaryny işletmäge, mutipliksirlemäge, modullaşdyrmaga we Ku- diapazondaky antennany ulanyp retranslýasiýa etmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa şu serişdäniň netijeliligini üç essä golaý ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.