Habarlar 5 march 2018

Hyzmatdaşlyk

Okuw maslahatyna gatnaşyjylar Hazar sebitini durnukly ösdürmegiň ugurlary bilen tanşarlar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Goňşy ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklary ösdürmek hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda durmuşa geçirilýän Türkmenistanyň daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, syýasy, ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlarda Hazarýaka döwletleri bilen netijeli gatnaşyklaryň berkidilmegine uly üns berilýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Wideoşekilli iş maslahatynda döwleti ösdürmegiň esasy meselelerine garaldy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Paýtagtymyzda işleriň ýagdaýy barada Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew hasabat berip, gurluşyk taslamalarynyň ilerledilişi hem-de çäkleri abadanlaşdyrmak, inženerçilik ulgamlaryny we ýol-ulag düzümini döwrebaplaşdyrmak boýunça maksatnamalaýyn çäreleriň durmuşa geçirilişi barada aýtdy.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan we Russiýa işewür düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmegi maksat edinýär

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hökümet derejesinde gazanylan ylalaşyklara laýyklykda guralan iki günlük duşuşygyň esasy maksady Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda netijeli özara hereket etmegiň täze ugurlaryny kesgitlemekden, işewür düzümleriniň arasyndaky gatnaşyklary giňeltmekden ybaratdyr. Dostlukly döwletiň wekiliýetiniň düzümine döwlet düzümleriniň, dürli pudaklarda işleýän iri kärhanalaryň hem-de kompaniýalaryň ýolbaşçylary, Söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyna ýardam bermek boýunça Ýokary derejedäki toparyň agzalary girdi.

Jemgyýet

«Arkadag taglymaty – sagdynlygyň, ruhubelentligiň binýady» atly kitabyň tanyşdyrylyşy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş hereketiniň we ýokary netijeli sportuň ösdürilmegi bu ulgamda uzakmöhletli umumymilli maksatnamanyň başyny başlaýjy bolan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň özgerdijilik işiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu strategiýanyň mazmunyny, onuň durmuşa geçirilmeginiň netijeleriniň ähmiýetini açmak täze neşiriň maksadydyr. Bu neşirde Watanymyzyň sportunyň ösdürilmegi milli Liderimiziň alyp barýan ösüşlere beslenen içeri we daşary syýasaty bilen aýrylmaz baglanyşykly beýan edilýär.

Ykdysadyýet

Aşgabadyň ýüpek egirme fabriginiň döredilmeginiň 90 ýyllygy bellenilýär

Zeýnep AGAMÄMMEDOWA

Eksporta alnan ugur strategiýasynyň jähtinden dokma senagatynyň esasy pudaklarynyň biri bolan ýüpekçilik gözbaşyny gadymy eýýamlardan alyp gaýdýar.Ýüpek mata we ondan beýleki önümleri öndürmegiň, aýratynam çitimleri syk nepis haly dokamagyň syrlary asyrlarboýy nesilden nesle geçip gelipdir.

Hyzmatdaşlyk

Merkezi saýlaw toparynda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň — Ýerine ýetiriji sekretarynyň başlygynyň birinji orunbasary Wiktor Guminskiý bilen duşuşyk geçirildi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky Merkezi toparda GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň — Ýerine ýetiriji sekretarynyň başlygynyň birinji orunbasary W.Guminskiý bilen bolan duşuşygyň barşynda öňde boljak parlament saýlawlary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Myhmana netijeli hem-de milli kanunçylyga laýyklykda geçýän saýlaw möwsüminiň barşy barada giňişleýin habar berildi, şeýle hem saýlawlara gözegçilik etmek üçin zerur şertler dörediler.

Resmi habar

Döwlet Baştutanymyz Baku şäheriniň Hatain etrabynda bolup geçen ýangyn zerarly gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti şu agyr pursatda Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna Beýik Biribardan sabyr-takat diläp, ýürekden gynanjyny we medet beriji sözlerini beýan etdi, ejir çekenlere bolsa, tiz wagtda sagalmaklary baradaky arzuwlaryny aýtdy.