Habarlar 11 may 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün tertibini yglan edip, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredowa söz berdi. Wise-premýer Türkmenistanyň wekiliýetiniň Eýran Yslam Respublikasyna şu ýylyň 12 — 13-nji maýynda meýilleşdirilen iş saparyna görülýän taýýarlyk barada hasabat berdi.

Ykdysadyýet

Maliýe netijeliligi, kuwwatly ykdysadyýet — abadan ýurt

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hünärmenler, ýokary düzümiň, häkimiýet edaralarynyň ýolbaşçylary, maliýe-ykdysadyýet bölümleriniň, salgyt we ätiýaçlandyryş edaralarynyň, banklaryň hem-de hususy kompaniýalaryň işgärleri, syýasatşynaslar, bilermenler, şeýle hem ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlary üçin niýetlenen žurnal ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň giň okyjylar köpçüligini milli ykdysadyýetimiziň üstünlikleri we öňünde durýan wezipeleri bilen tanyşdyrmaga gönükdirilendir.

Resmi habar

Resmi habar