Habarlar 13 may 2018

Medeniýet

Aşgabatly saz muşdaklary ýaşajyk skripkaçy gyz Selin Samsaryň ussatlygyna mynasyp baha berdiler

Tamara GLAZUNOWA

Aşgabatly saz muşdaklary 13 ýaşly zehinli skripkaçy Selin Samsaryň döredijiligi bilen tanyşdylar. Konserte Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Ýaşlar kamera orkestri, TMK-nyň ýanyndaky Ýörüteleşdirilen sazçylyk mekdep-internatynyň we türkmen-türk mekdebiniň çagalar horlary gatnaşdylar.

Resmi habar

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Malaýziýanyň Premýer-ministrini gutlady

“Ýurtlarymyzyň arasyndaky özara hormat goýmak, düşünişmek we ynanyşmak ýörelgelerine esaslanýan dostlukly hem-de özara bähbitli gatnaşyklarymyzyň halklarymyzyň bähbidine mundan beýläk hem ösdüriljekdigine hem-de pugtalandyryljakdygyna berk ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz gutlagynda belleýär.