Habarlar 14 may 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiz, ilki bilen, wideoşekilli göni aragatnaşyga Aşgabat şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýewi çagyrdy. Häkim şäheri has-da abadanlaşdyrmak boýunça görülýän çäreler, iri desgalaryň gurluşygynda işleriň ýagdaýy, şeýle hem umumymilli baýramçylyga — Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi.

Amul-Hazar 2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow rekordlary gazanmakda nusgadyr

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Habar berlişi ýaly, bu iri ýaryşlarda Içeri işler ministrliginiň Sport ulag merkeziniň hem-de Awtomobil sporty federasiýasynyň toparlary ýurdumyza wekilçilik eder.

Ykdysadyýet

Türkmenistanda ýod öndürilişi artdyrylýar

Wladimir KOMAROW

Gurluşyk meýdançasyna türk, eýran, ukrain kompaniýalarynyň galogenler toparyna degişli himiki serişdäni öndürmek boýunça enjamlary getirildi. Awtomatlaşdyrylan tehnologik iş ýod kristallaryny almagyň howa-desorbsion usulyna esaslanar, ol önümiň ýokary hilliligini üpjün etmäge we elektrik energiýasyny tygşytlamaga mümkinçilik berer.

Resmi habar

Türkmenistanda Slowakiýa Respublikasynyň ilçisi işe başlady

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki döwletiň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny pugtalandyrmakda üstünlikleri arzuw etdi.