Habarlar 5 may 2018

Jemgyýet

Weteranlaryň edermenligi – watansöýüjiligiň beýik mekdebi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Köşgüň baýramçylyk äheňinde bezelen eýwanynda söweş meýdanlarynda deňsiz-taýsyz edermenlik görkezen, tylda zähmetini gaýgyrman faşizmden gazanylan ýeňşe mynasyp goşant goşan adamlar hakynda gürrüň berýän surat eserleri, bezegli albomlar we dürli kitaplar goýlan sergi guraldy.

Jemgyýet

“Türkmenistan –ruhubelentligiň we sagdynlygyň ýurdy” atly sport çäresiniň jemleri jemlenildi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Biraýlygyň çäklerinde zähmet toparlarynyň, okuw mekdepleriniň işgärleri, sportuň toparlaýyn we şahsy görnüşleri boýunça ýaryşlara gatnaşyp, futbol, woleýbol, basketbol oýunlary, ýeňil atletika, milli göreş we sportuň beýleki görnüşleri boýunça iň güýçlüleri kesgitlediler. Iň ýokary netijeleri görkezenlere hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyndan sylaglar we gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy.

Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, daşary ýurt walýutasyna nah mata hem ýüplük, buýan köküniň guradylan ergini, aýna, portlantsement ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Russiýa, Türkiýe, Serbiýa. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 41 million 662 müň dollaryndan gowrak boldy.