Habarlar 6 may 2018

Medeniýet

TMK-nyň Uly zalynda Sergeý Rahmaninowyň doglan gününiň 145 ýyllygyna bagyşlanan konsert boldy

Tamara GLAZUNOWA

Moskwa konserwatoriýasynda Rahmaninow birbada iki ugurdan üstünlikli okap, konserwatoriýany kompozitorçylyk we pianinoçylyk hünärinden altyn medal bilen tamamlaýar. Pýotr Ilýiç Çaýkowskä duşmagy onuň üçin ykbalyň beren uly peşgeşi bolupdy, ol ýaş sazandanyň zehinlidigine göz ýetirensoň ony her hili goldaýardy. Munuň üçin A.S.Puşkiniň “Sygan” poemasynyň esasynda Wladimir Nemirowiç – Dançenkonyň ýazan librettosyna ýaş kompozitoryň diplom işi hökmünde döreden “Aleko” operasynyň Uly teatryň sahnasynda goýlup, uly üstünlik gazanandygyny hem agzasa bolar.

Ykdysadyýet

Daşoguz welaýatynda ýol gurluşygynyň depgini güýçlendirilýär

Batyr ÖRÄÝEW

Kärhanada ýylda ýüzlerçe müň tonna ýokary hilli asfalt öndürilýär. Önümiň esasy bölegi Aşgabat-- Garagum – Daşoguz ýolunyň, şeýle hem demirgazyk sebitiň köp ugurly ýollaryny abatlamaga we täze ýollary gurmaga niýetlenendir.