Habarlar 7 may 2018

Resmi habar

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Rus­si­ýa Fe­de­ra­si­ýa­sy­nyň Pre­zi­den­ti­ni gut­la­dy

\

“Si­ziň pa­ra­sat­ly ýol­baş­çy­ly­gy­ňyz­da Rus­si­ýa­nyň sy­ýa­sy we dur­muş-yk­dy­sa­dy ösüş­ler­de tä­ze sep­git­le­re ýet­jek­di­gi­ne, şeý­le hem hal­ka­ra gi­ňiş­li­k­de at-ab­ra­ýy­ny has-da ber­kit­jek­di­gi­ne ynan­ýa­ryn” di­ýip, mil­li Li­de­ri­miz gut­la­gyn­da bel­le­ýär.

Resmi habar

Resmi habar

Resmi habar

Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat mi­nistr­li­gi­ne:

Teswirlemeler

Taryhy ýörelgäniň dikeldilmegi we täze mümkinçilikleriň açylmagy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Aşgabatda ahalteke bedewiniň hormatyna geçirilen aýdyň, köp öwüşginli çäreler Hazaryň türkmen kenarynda ýaýbaňlanan dürli derejedäki ulag forumlarynyň mazmunly işjeň maksatnamalary bilen dowam etdi. Munuň, elbetde, 2018-nji ýylyň “Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi” atly şygary bilen baglanyşykly özboluşly many-mazmun baglanyşygy bar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow özüniň şygar bilen atdaş kitabynda bu taglymy öňe sürmek bilen geçmişi, şu güni we geljegi bir bitewülige baglap, zamanalaryň we nesilleriň täze hilli gaýtalanmasyny doly derejede açyp, oňa taryhy many-mazmun berdi.

Jemgyýet

Sportuň olimpiýa göşrnüşleri fakultetiniň binasynyň gurluşygyna başlanyldy

Wladimir KOMAROW

“Ajaýyp gurluşyk” kompaniýasynyň amala aşyrýan taslamasynda “Ýimpaş” kompaniýasynyň edara jaýynyň sekiz gat binasynyň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar, onda Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, ozalky adybir supermarketiň jaýynda bolsa, sportuň olimpiýa görnüşleri fakulteti ýerleşer. Onuň golaýyndaky meýdanda köpugurly sport toplumy, bäş gatly umumy ýaşaýyş jaýy, dynç alyş zolagy, awtoulag duralgasy, welosiped we ylgaw ýodajyklary gurlar. Ministrligiň jaýynda işewürlik zolagyndan başga-da, maslahatlar zaly, muzeý, trenažorlar otagy göz öňünde tutulan.

Medeniýet

Daşkentde türkmen däpleri we milli tagamlar görkezildi

Türkmenistanyň milli diwarçasy daşkentlileri we şäheriň myhmanlaryny ýurdumyzyň taryhy hem-de medeni däpleri, amaly-haşam sungaty eserleri, şeýle hem nepis el halylary, şol sanda ýüpek haly önümleri, keteni matasy, dokma toplumlarynyň we TSTB-niň kärhanalarynyň önümleri, özboluşly sowgatlyklar we zergärleriň ajaýyp şaý-sepleri bilen tanyşdyrdy.