Habarlar 8 may 2018

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň adyna gutlag hatlary gelip gowuşýar

Siziň Alyhezretiňiz, Hormatly Gurbanguly Mälikgulyýewiç!

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygyny gutlady

“Bu wezipä gaýtadan saýlanmagyňyz Size bildirilen ýokary ynamyň we ýurduňyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryňyzyň görkezijisi bolup durýar. Siziň Hökümet Baştutany wezipesindäki işiňiziň Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky hemmetaraplaýyn, däp bolan dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge we pugtalandyrmaga hyzmat etjekdigine ynanýaryn” diýip, milli Liderimiz gutlagynda belleýär.