Habarlar 11 june 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti wideoşekilli iş maslahatyny geçirdi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Hormatly Prezidentimiz wideoşekilli iş maslahatyny açyp, ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýewi göni aragatnaşyga çagyrdy. Häkim welaýatda işleriň ýagdaýy, Oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, şeýle hem galla oragyny guramaçylykly geçirmek boýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi.

Ykdysadyýet

Galla oragynyň depgini: Ahal welaýaty

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýurdumyzyň iri galla mekany bolan Ahal welaýatynda bugdaý oragy gije-gündiz bökdençsiz dowam edýär. Şu möwsümde Baharly, Gökdepe, Ak bugdaý, Kaka, Tejen, Babadaýhan we Sarahs etraplarynyň kärendeçi-gallaçylary bugdaýyň “Sähraýy”, “Bitarap”, “Akbaş”, “Ýolöten-1”, “Ýolöten-3”, “Miras”, “Batko”, “Irişka”, “Ýubileýnaýa-100” we beýleki hasylly görnüşleri ekilen 209 müň gektardan 450 müň tonna ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrmagy göz öňünde tutýarlar.

Resmi habar

Türkmenistanda Zambiýa Respublikasynyň ilçisi işläp başlady

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli parlamentiň ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyzyň adyndan myhmany jogapkärli diplomatik wezipä bellenilmegi bilen gutlap, iki ýurduň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek işinde üstünlikleri arzuw etdi.

Wakalaryň jümmüşinde

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Sizi Oraza aýynyň haýyr-sahawatlylygy, ruhy tämizligi, päk ynanjy, ýokary ynsanperwerligi, agzybirligi hem-de ylalaşyklylygy alamatlandyrýan Gadyr gijesiniň ýetip gelmegi bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Däp bolşy ýaly, berkarar döwletimiziň we mähriban halkymyzyň at-abraýynyň, şan-şöhratynyň dünýä ýaň salýan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» diýlip yglan edilen ýylda hem Gadyr gijesini egsilmez joşgun, iň gowy umyt-arzuwlar bilen mynasyp garşy aljakdygymyza berk ynanýaryn.