Habarlar 13 june 2018

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Ý.Berdiýew hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.A.Gündogdyýew hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ş.A.Durdyýew hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Polisiýanyň general-maýory I.H.Mulikowa polisiýanyň general-leýtenanty ýörite adyny dakmak hakynda

Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň general-maýory Isgender Handurdyýewiç Mulikowa polisiýanyň general-leýtenanty ýörite adyny dakmaly.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany R.Ý.Garajaýewe podpolkownik harby adyny dakmak hakynda

Türkmenistanyň Döwlet gümrük gullugynyň başlygynyň orunbasary Röwşen Ýazmuhammedowiç Garajaýewe onuň içerki gullugyň podpolkownigi ýörite adyny göz öňünde tutup, podpolkownik harby adyny dakmaly.

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Baýramow D.G. hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Ý.Ý.Berdiýew hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow

Resmi habar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany B.A.Gündogdyýew hakynda

Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedow

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň giňişleýin mejlisi

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Gün tertibine guramaçylyk meseleleri hem girizildi. Mejlise gatnaşmaga harby bölümleriň serkerdeleri, harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary, harby gazetleriň redaktorlary we beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.

Resmi habar

Resmi habarlar

*** Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Arslan Kyýasowiç Aýnazarow saglyk ýagdaýy sebäpli, Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Ykdysadyýet

Daşoguz we Balkan welaýatlarynyň gallaçylary orak möwsümine girişdiler

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Şu ýyl demirgazyk welaýatda galla oragyna başlamak hormatyna Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň gallaçylary mynasyp boldular. Bu ýerde bereketli bugdaý hasyly kemala geldi. Bu ýerde altyn sünbüller gözüňi dokundyrýar. Hormatly ýaşulular emele gelen asylly däbe görä, Beýik Biribardan galla oragynyň üstünlikli geçirilmegini dileg etdiler. Soňra olar ýaş nesliň gowşuran oraklaryny alyp, “Harmanyňyza bereket, çäjiňize bereket!” diýen sözler bilen oraga ak pata berdiler hem-de nobaty kombaýnçylara geçirdiler.