Habarlar 16 june 2018

Jemgyýet

Hünär ussatlygy - Watan goragynyň ýokary derejesiniň kepili

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Asylly däbe görä, uçurymlary hormatlamak dabarasy Türkmenistanyň Konstitusiýa binasynyň öňündäki meýdançasynda geçirildi.

Ykdysadyýet

Birža täzelikleri

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Nebithimiýa önümleri — Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzin, dizel ýangyjy, polipropilen, Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň agyr wakum gazoýly we nebit ýol bitumy, şeýle hem “B” kysymly karbamid(“Türkmenhimiýa” DK) Russiýadan, Germaniýadan, Şweýsariýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan, Gazagystandan,Täjigistandan we beýleki ýurtlardan gelen telekeçileriň daşary ýurt walýutasyna satyn alan önümleriniň esasyny düzdi. Mundan başga-da, daşary ýurt walýutasyna jinsi matasy we portlandsement ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Türkiýe, Owganystan, Özbegistan. Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 42 million 718 müň dollaryndan gowrak boldy.

Wakalaryň jümmüşinde

Türkmenistanyň Prezidenti Harby akademiýanyň hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýokary okuw mekdepleriniň uçurymlaryna Gutlag hatyny iberdi

Sizi Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan Watanymyzyň Garaşsyzlygyny, özygtyýarlylygyny, çäk bitewüligini, konstitusion gurluşyny, Döwlet serhedimiziň mizemezligini, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyny, jemgyýetçilik asudalygyny, kanunçylygy ygtybarly gorajak ýokary serkerdeler düzümini we işgärleri taýýarlaýan Harby akademiýany hem-de ýokary bilimli hünärmenleri taýýarlaýan ýokary okuw mekdeplerini üstünlikli tamamlamagyňyz, ýokary hünär bilimine, ilkinji serkerdelik derejesine eýe bolmagyňyz, şeýle hem zähmet ýoluna we harby gulluga gadam basmagyňyz bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn.