Habarlar 3 june 2018

Wakalaryň jümmüşinde

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Bü­tin­dün­ýä we­lo­si­ped gü­ni my­na­sy­bet­li köp­çü­lik­le­ýin we­lo­si­ped­li ýö­ri­şe gat­naş­dy

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

BMG-niň Baş As­samb­le­ýa­sy öz Re­zol­ýu­si­ýa­sy bi­len Türk­me­nis­tan­da spor­ty we be­den­ter­bi­ýe-sa­gal­dyş he­re­ke­ti­ni ös­dür­mek, jem­gy­ýe­tiň eko­lo­gi­ýa me­de­ni­ýe­ti­ni ke­ma­la ge­tir­mek, bu ul­gam­da döw­let­le­riň hem-de halk­la­ryň ara­syn­da hyz­mat­daş­ly­gy ös­dür­mek bo­ýun­ça ge­çi­ril­ýän ägirt uly işi ma­kul­la­dy we gol­da­dy.

Resmi habar

Onuň Alyhezreti Türkmenistanyň Prezidenti jenap Gurbanguly Berdimuhamedowa

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky köptaraply gatnaşyklary, şol sanda medeni aragatnaşyklary pugtalandyrmaga uly üns berýändigiňiz üçin tüýs ýürekden hoşallygymy beýan etmäge rugsat ediň.

Wakalaryň jümmüşinde

Welosiped sportuny wagyz etmekde Türkmenistanyň tejribesi Ginnesiň rekordlar kitabynda

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Giň möç­ber­li we­lo­si­ped çä­re­si­ne 3 müň 246 adam gat­naş­dy, ýyg­na­nan­lar okuw-tür­gen­le­şik sa­pa­gy­nyň bar­şyn­da we­lo­si­ped sür­mek­de tür­gen­leş­di­ler, ula­gyň bu gör­nü­şi­niň hä­zir­ki za­man lo­gis­ti­ka şert­le­rin­de eýe­le­ýän or­ny ba­ra­da mag­lu­mat­la­ry hem-de şä­her­le­riň kö­çe­le­rin­de we­lo­si­pe­di howp­suz sür­me­giň ka­da­la­ry­ny öz­leş­dir­di­ler.

Wakalaryň jümmüşinde

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Sizi halkara derejede bütin dünýäde, şeýle hem Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzda ilkinji gezek giňden bellenilýän Bütindünýä welosiped güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bu halkara baýramyň adamzadyň parahatçylyk, dostluk, ynsanperwerlik ýörelgelerini dabaralandyryp, ösüşleriň täze belentliklerine tarap ynamly öňe barýan eziz Watanymyzyň mundan beýläk hem gülläp ösmegi ugrundaky beýik işlerimizde egsilmez ruhy güýç berýän, agzybirligimizi we jebisligimizi has-da pugtalandyrýan aýratyn sene hökmünde milli senenamamyzda mynasyp orun aljakdygyna berk ynanýaryn.