Habarlar 17 july 2018

Jemgyýet

Halkymyzyň abadançylygy durmuş ugurly syýasatyň baş maksadydyr

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Bu maksada ýetmek boýunça ädilýän ädimler milli Liderimiziň durmuşa geçirýän özgertmeleriniň ählisiniň esasyny, raýatlarymyzyň mynasyp durmuşyny we netijeli zähmet çekmegini üpjün etmek, milli saglygy goraýyş ulgamyny ösdürmek wezipeleri düzýär. Bu ulgamyň esasy maksady bolsa ýurdumyzyň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygyny goramakdan ybaratdyr.

Sport

Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsleşdiler. Türgenler göreşiň tärlerini we hereketleriň takyklygyny ýerine ýetirmegiň ýokary tilsimlerini görkezdiler, eminler hem hut şolara baha berdiler.

Ykdysadyýet

Telekeçiler gurluşyk materiallarynyň öndürilişini artdyrýarlar

Anna ANNAÝEWA

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň düzüminde gurluşyk materillarynyň dürli görnüşlerini: beton we gazbeton bloklary, ýokary hilli bezeg materiallarynyň giň görnüşini, elektrotehniki enjamlary, turba we beýleki önümleri öndürýän kärhanalaryň sany artýar.