Habarlar 20 july 2018

Jemgyýet

Aşgabatda “Saglyk - 2018” atly halkara sergi işe başlady

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Serginiň açylyş dabarasyna Türkmenistanda işleýän diplomatik wekilhanalaryň, lukmançylyk ylmy-kliniki merkezleriň, Ylymlar akademiýasynyň, birnäçe ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, okuw mekdepleriniň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.

Hyzmatdaşlyk

Türkmenistan - BMG: durnukly ösüş Maksatlaryna gönükdirilen hyzmatdaşlyk

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

Milli Liderimiziň başlangyjy bilen we “Açyk gapylar” halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna esaslanýan daşary syýasy ugry yzygiderli durmuşa geçirmek bilen, Bitarap döwletimiz Birleşen Milletler Guramasy bilen ilkibaşda strategiki häsiýete eýe bolan netijeli gatnaşyklary ösdürýär. Soňky ýyllarda BMG-niň möhüm düzümleri we ýöriteleşdirilen edaralary, şol sanda Milletler Bileleşiginiň esasy edaralarynyň biri bolan EKOSOS bilen ýola goýulýan gatnaşyklar täze hile we mazmuna eýe bolýar.

Wakalaryň jümmüşinde

«Sag­lyk — 2018» at­ly hal­ka­ra ser­gä we yl­my mas­la­ha­ta gat­na­şy­jy­la­ra

Si­zi Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nü­ne ba­gyş­la­nan «Sag­lyk — 2018» at­ly hal­ka­ra ser­gi­niň we yl­my mas­la­ha­tyň öz işi­ne baş­la­ma­gy bi­len tüýs ýü­rek­den mä­hir­li gut­la­ýa­ryn. «Türk­me­nis­tan — Be­ýik Ýü­pek ýo­lu­nyň ýü­re­gi» diý­lip yg­lan edi­len 2018-nji ýyl­da aja­ýyp hü­när baý­ra­my bo­lan Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nü­ni da­şa­ry ýurt­ly myh­man­la­ry­myz bi­len da­ba­ra­ly gar­şy­la­mak mö­hüm wa­ka­dyr. Hal­ka­ra ser­gä we yl­my mas­la­ha­ta gat­naş­ýan da­şa­ry ýurt­ly myh­man­lar, eziz dost­lar, sag­dyn­ly­gyň we ...