Habarlar 6 july 2018

Ykdysadyýet

Gyýanlyda gaz – himiýasy toplumy işe girizilmäge taýýarlanylýar

Wladimir KOMAROW

Gaz himiýasy senagatynyň läheňini şu ýylyň sentýabr aýynda işe girizmek göz öňünde tutulýar. Bu ýerde ýylda 5 milliard kub metr tebigy gaz gaýtadan işleniler we 381 müň tonna has syk polietlien, 81 müň tonna polipropilen we beýleki önümler çykarylar. Şol bir wagtyň özünde 4,5 milliard kub metr harytlyk gaz çykarylyp, ol ýangyç hökmünde ulanmak üçin gaz geçirji ulgamlara berler.

Jemgyýet

“Tiz taksi” ykjam telefon goşundysy işlenilip taýýarlanyldy

Wladimir KOMAROW

“Tiz taksi” çagyrmak üçin ykjam telefonyň eýesi «TIZ.TAXI» goşundysyny goýmaly, ony telefonlar üçin iOS operasion ulgamyndan ýa-da Android üçin Play Market-den göçürip almaly. Goşundy awtomatik usulda golaýdaky taksini gözlemäge ýardam eder.

Medeniýet

Lebabyň sazly-drama teatrynyň döredijilik topary Daýahatyn hakynda kyssany sahnalaşdyrdy

Tamara GLAZUNOWA

Emma Daýahatyn ykbalyndan zeýrenip, hasrata batyp oturmaýar-da, güýçli ussalalry çagyryp, täze köşk gurup başlaýar. Onuň gurluşygyny tamamlansoň çar ýandan myhman- gonak, adamsynam çagyryp, uly toý berýär. Dana zenanyň parasatlylygy bilen maşgala täzeden dikeldilýär. Daýahatyn haýynlardan ar almaýar-da, olaryň günäsini geçip, geçirimlilik edýär.

Wakalaryň jümmüşinde

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystan Respublikasyna iş sapary

Türkmen döwlet habarlar agentligi (TDH)

... Üç sagatdan soň hormatly Prezidentimiziň uçary Türkmenistanyň, Russiýa Federasiýasynyň we Tatarystanyň döwlet baýdaklary bilen bezelen Kazanyň Halkara howa menzilinde gondy.