Iň soňky habarlar

Taglymlaryň arkalaşygy: mirasy gorap saklamak – geljegiň binýadyny berkitmek

GDA döwletleriniň döredijilik we ylmy işgärleriniň XII Forumynyň ikinji güni oňa gatnaşyjylar, şol sanda Türkmenistandan wekilleri üçin diňe bir ýurtlaryň arasynda yzygiderli gatnaşyklaryň ösdürilmegi üçin däl-de, medeniýet, ylym we bilim, jemgyýetçilik birleşikleriniň, işewürligiň hem-de häkimiýet edaralarynyň arasynda Arkalaşygyň halklarynyň ruhy mirasyny gorap saklamak ýaly ugurlarda gatnaşyklary ösdürmekde iş ...

Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli baýramçylyk konserti

MEDENIÝET   / 12.12.2017

Şu gün paýtagtymyzdaky Mukamlar köşgünde ýurdumyzyň sungat ussatlarynyň Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlanan baýramçylyk konserti boldy. Bu ýere Mejlisiň ýolbaşçylary, Hökümet agzalary, daşary döwletleriň ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalarynyň, halkara guramalarynyň wekilleri, Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçileri, ministrlikleriň we pudaklaýyn düzümleriň, ylmy edaralaryň, ýokary okuw mekdepleriniň, jemgyýetçilik ...

Mekdebara döredijilik gözden geçirilişi daşary ýurt dillerine ökdeleri kesgitledi

YLYM   / 12.12.2017

Aşgabatda Halkara bitaraplyk gününe bagyşlanylyp mekdebara aýdym-saz festiwaly geçirildi. Çäräni Bilim ministrlige we onuň paýtagt müdirligi gurnadylar. Döredijlik çäresiniň aýratynlygy onda aýdymlaryň ählisiniň daşary ýurt-iňlis, rus, nemes, hytaý, ýapon we fransuz dillerinde ýerine ýetirilmegidir. Festiwala Aşgabadyň orta ...

Seulda Halkara bitaraplyk güni mynasybetli brifing geçirildi

Türkmenistanyň Seuldaky Ilçihanasynda Halkara bitaraplyk gününe bagyşlanylyp geçirilen brifinge Koreýa Respublikasynyň döwlet, jemgyýetçilik we telekeçilik düzümleriniň wekilleri gatnaşdylar. Brifingiň dowamynda parahatçylygy we durnuklylygy saklap galmakda bitaraplyk syýasatynyň ähmiýetine, içeri we daşary syýasatyň esaslary, depginli ösüşiň faktory ...

Skaýranning boýunça Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky ýaryşlaryň jemleri jemlenildi

SPORT   / 12.12.2017

Aşgabatda ýurdumyzyň Kubogy ugrunda skaýranning boýunça ýaryşlar tamamlandy. Köpetdagyň etegindäki Saglyk ýolunyň ugry boýunça ýaryşlaryň jemleýji tapgyry geçirildi, ol Sport baradaky döwlet komitetiniň howandarlygynda “Agama” alpinistrler kluby tarapyndan “belentlikde bäsleşikler” ugry boýunça Saglyk ýolunda Halkara ...

Ýurdumyzyň täze raýatlaryna pasportlaryň gowşurylyş dabarasy geçirildi

JEMGYÝET   / 11.12.2017

Ýurdumyzyň Döwlet migrasiýa gullugynda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Permanyna laýyklykda, Türkmenistanyň raýatlygyna kabul edilenlere pasportlary gowşurmak dabarasy boldy. Munuň özi ýurdumyzyň halkara-hukuk kadalaryna üýtgewsiz ygrarlydygyny äşgär etmek bilen, migrasiýa syýasatynyň meseleleriniň netijeli ...

Ýurdumyz boýunça Halkara bitaraplyk güni mynasybetli binagärlik desgalarynyň açylyş dabaralary boldy

JEMGYÝET   / 11.12.2017

Şanly senäniň hormatyna täze binalaryň birnäçesini birbada ulanyşa bermek babatdaky asylly däp Türkmenistanyň uly ykdysady kuwwatynyň bardygyna, ýurdumyzyň durmuşynyň ähli ugurlarynda amala aşyrylýan toplumlaýyn özgertmeleriň netijelilidigine ynamly şaýatlyk edýär. Täze binalaryň baýramçylyk ...

Ýörite gözleg işleriniň netijesinde ele salnan neşe serişdelerini we psihotrop maddalary ýok edildi

JEMGYÝET   / 11.12.2017

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bagabat şäherçesiniň golaýynda Türkmenistanyň harby hem-de hukuk goraýjy edaralarynyň bilelikde geçiren birnäçe gözleg işleriniň netijesinde ele salnan neşe hem-de neşe serişdelerini, çilimleri we psihotrop maddalary ýakyp ýok etmek çäresi boldy. Ýurdumyzyň Hökümeti, ...

Aşgabatda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 22 ýyllygyna bagyşlanan maslahat geçirildi

Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň maslahatlar zalynda «Halkara gatnaşyklarynda Bitaraplyk syýasaty we öňüni alyş diplomatiýasy: Türkmenistanyň tejribesi we onuň ähmiýeti» atly halkara maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 22 ýyllygyna bagyşlanan maslahata birnäçe daşary döwletleriň daşary syýasat edaralarynyň, ...

GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy işgärleriniň XII maslahaty açyldy

Russiýanyň paýtagtynda GDA gatnaşyjy döwletleriň döredijilik we ylmy işgärleriniň XII maslahaty açyldy, oňa Ermenistanyň, Azerbaýjanyň, Belarusuň, Gazagystanyň, Moldowanyň, Täjigistanyň, Özbegistanyň we Russiýanyň wekilleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşýar. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň oktýabrynda Soçi şäherinde geçirilen GDA-nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynda ...

Küştdepdi taryhy-medeni däpleri beýan edýän tansdyr

MEDENIÝET   / 10.12.2017

Ministrler Kabinetiniň 8-nji noýabrda geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen milli „Küştdepdi“ aýdym we tans sungatynyň ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasynyň reprezentatiw sanawyna girizilendigini habar berdi we watandaşlarymyzy şu waka bilen gutlady. Bu çözgüt Maddy däl medeni mirasy goramak boýunça ...

Mekdebe çenli çagalar bilim edaralarynyň hünärmenleri sanly usullary ornaşdyrmagyň wezipelerini ara alyp maslahatlaşdylar

YLYM   / 10.12.2017

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň goldamagynda demirgazyk welaýatyň administratiw merkezi bolan Daşoguz şäherinde geçirilen migallymlar seminarynyň çäklerinde okuw-terbiýeçilik işlerine okatmagyň interaktiw usullaryny ornaşdyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Maslahata Milli bilim ...

Türkmen telekeçileri «Moscow Halal Expo» pudaklaýyn sergä gatnaşdylar

YKDYSADÝET   / 10.12.2017

«Moscow Halal Expo» halkara sergisi Russiýanyň paýtagtynda 2010-njy ýyldan bäri geçirilýär we oňa önümleri hem-de hyzmatlary Halal hil ölçeglerine gabat gelýän kompaniýalar gatnaşýarlar. Dünýä ýurtlarynyň 40-syndan hünärmenleriň ýygnanmagy Halal bazarynyň öňdebaryjylaryny birleşdirýän söhbetdeşlik meýdançasy boldy. Serginiň ...