Iň soňky habarlar

Nebitiň we pagtanyň gaýtadan işlenen önümleri DHÇMB söwdalarynyň esasy harydy boldy

YKDYSADYÝET   / 24.02.2018

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 42-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Hytaýdan, ABŞ-den, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýeden, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzin, hidro arassalanan ...

Türkmenistanyň Merkezi banky TOPH taslamasyna bagyşlanylan ýadygärlik şaýy pullary çykardy

JEMGYÝET   / 23.02.2018

Taryhy wakanyň öňüsyrasynda--Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň owgan böleginiň düýbüniň tutulmagy mynasybetli geçirilen dabaranyň öňýanynda Türkmenistanyň Merkezi banky her haýsysynyň nominaly 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullaryndan durýan ýadygärlik şaýy pullar toplumyny ...


TOPH gaz ge­çi­ri­ji­si­niň tas­la­ma­sy bo­ýun­ça Ýol­baş­çy ko­mi­te­tiň mej­li­si

Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň mer­ke­zin­de­ Türk­me­nis­tan — Ow­ga­nys­tan — Pa­kis­tan — Hin­dis­tan gaz ge­çi­ri­ji­si­niň tas­la­ma­sy bo­ýun­ça Ýol­baş­çy ko­mi­te­tiň 25-nji mej­li­si ge­çi­ril­di, oňa tas­la­ma gat­na­şy­jy ýurt­la­ryň mi­nistr­lik­le­ri­niň we ...

Pa­ra­lim­pi­ýa pauer­lif­ting bo­ýun­ça dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­da türk­men tür­gen­le­ri üç me­da­la eýe bol­du­lar

SPORT   / 22.02.2018

Du­baý şä­he­rin­de (BAE) pauer­lif­ting bo­ýun­ça müm­kin­çi­lik­le­ri çäk­li tür­gen­le­riň ara­syn­da ta­mam­la­nan dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da ýa­ryş­lar­da Türk­me­nis­ta­nyň ýy­gyn­dy to­pa­ry bir al­tyn we iki ...

Mej­li­siň de­pu­tat­ly­gy­na, halk mas­la­hat­la­ry­nyň we Ge­ňeş­le­riň ag­za­ly­gy­na da­laş­gär­li­ge hö­dür­le­mek ta­mam­lan­dy

JEMGYÝET   / 22.02.2018

Türk­me­nis­tan­da Mej­li­siň de­pu­tat­la­ry­ny, halk mas­la­hat­la­ry­nyň we Ge­ňeş­le­riň ag­za­la­ry­ny saý­la­mak bo­ýun­ça saý­law möw­sü­mi­niň çäk­le­rin­de da­laş­gär­le­ri hö­dür­le­mek ta­mam­lan­dy. ...

Lebap we Mary welaýatlarynda “Ýylyň zenany” atly gözden geçiilişiň sebit tapgyrlarynyň jemi jemlenildi

JEMGYÝET   / 20.02.2018

Türkmenabatda we Maryda “Ýylyň zenany” atly milli gözden geçirilişiň welaýat tapgyrlary geçirildi. Abraýly emin agzalary alty ugur boýunça ýeňijileri kesgitlediler. Dänew etrabynyň “Babadaýhan” daýhan birleşiginiň kärendeçisi Aýsara Ergeşowa Lebap welaýatynda oba hojalyk işgärleriniň iň gowusy ...

2017-nji ýyl ýazgysy: obasenagat toplumy

YKDYSADYÝET   / 20.02.2018

Wa­ta­ny­my­zyň ta­ry­hy­na röw­şen sa­hy­pa bo­lup gi­ren 2017-nji ýyl köp san­ly mö­hüm wa­ka­la­ra baý bol­dy. «Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň ýur­du­my­zy 2018 — 2024-nji ýyl­lar­da dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň mak­sat­na­ma­sy» ka­bul edil­di. Şol mak­sat­na­ma la­ýyk­lyk­da, oba­se­na­gat ...

“Röwşen” nyşanly arassa gönden tikilen aýakgaplaryň görnüşi artdyrylýar

YKDYSADYÝET   / 20.02.2018

Marynyň daşary ýurtlaryň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen üpjün edilen “Röwşen” aýakgap fabriginde erkek adamlaryň aýakgaplarynyň täze ýigrimi görnüşi önümçilige ornaşdyryldy. Önümleriň ählisi arassa gönden tikilýär. Alyjylaryň isleglerine we ýörgünliligne laýyklykda önümleriň ...

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleri ÝeB-niň ERASMUS+ maksatnamasyna gatnaşýarlar

Ýurduň halk hojalyk toplumynyhň esasy pudaklary üçin kärine ussat hünärmenleri taýýarlamak, innowasion tehnologiýalary ulanmak arkaly ýokary bilim ulgamyny kämilleşdirmek 2018-2024-nji ýyllarda Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň möhüm şertidir. Şu jähtden halkara ...

Pauer­lif­ting bo­ýun­ça türk­men tür­ge­ni kü­müş me­da­la eýe bol­dy

SPORT   / 20.02.2018

Du­baý şä­he­rin­de (Bir­le­şen Arap Emir­lik­le­ri) müm­kin­çi­lik­le­ri çäk­li tür­gen­le­riň ara­syn­da pauer­lif­ting bo­ýun­ça dün­ýä Ku­bo­gy ug­run­da­ky ýa­ryş­lar­da türk­me­nis­tan­ly tür­gen Ser­geý Me­lad­ze 72 ki­log­ra­ma çen­li ag­ram de­re­je­de kü­müş me­da­la eýe ...

Aşgabatda diplomatik wekilhanalaryň toparlarynyň arasynda sport ýaryşy geçirildi

SPORT   / 19.02.2018

Türkmen diplomatlarynyň hünär baýramyna bagyşlanyp, DIM-niň, şeýle hem ýurdumyzda ýerleşýän ilçihanalarynyň we halkara guramalarynyň wekilhanalarynyň işgärleriniň gatnaşmagynda däbe öwrülen sport ýaryşy geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň saýtynda habar berlişi ýaly, 3х3 görnüşde basketbol ýaryşy Halkara gatnaşyklary ...

Türkmen ekologlary Menzbir ornitologiýa jemgyýetiniň döredilmeginiň 35 ýyllygyna bagyşlanan çärelere gatnaşdylar

JEMGYÝET   / 19.02.2018

Guşlar daşky gurşawyň ýagdaýynyň görkezijileridir. 19-njy fewralda dünýä ýurtlarynyň köpüsinde guşlary halaýanlar Ornitologlaryň gününi belleýärler. Bu sene 1983-nji ýylda Menzbir ornitologlar jemgyýetiniň (MOJ) döredilmegi bilen baglanşyklydyr, ol ornitologiýanyň we zoogeografiýanyň ...