Iň soňky habarlar

Aşgabatda “Saglyk - 2018” atly halkara sergi işe başlady

JEMGYÝET   / 20.07.2018

Şu gün türkmen paýtagtynda “Saglyk - 2018” atly halkara sergi işe başlady, onuň çäklerinde ylmy maslahat, şeýle hem Merkezi Aziýa we Kawkaz ýurtlary üçin iýmitlenmegi gowulandyrmak boýunça Sebitleýin Platformany döretmek boýunça mejlis geçirilýär. Däp boýunça lukmançylyk forumy ýurdumyzyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi hem-de ...

Türkmenistan - BMG: durnukly ösüş Maksatlaryna gönükdirilen hyzmatdaşlyk

Nýu-Ýorkda BMG-niň Ykdysady we Durmuş geňeşiniň howandarlygynda geçirilen ýokary derejeli syýasy forum Durnukly ösüşiň ählumumy maksatlaryny iş ýüzünde durmuşa geçirmek hem-de olara ýetmegiň netijeli ýollaryny gözlemäge bagyşlandy. Milli Liderimiziň başlangyjy bilen we “Açyk gapylar” halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna esaslanýan ...

Daşoguzyň örtgi serişdelerini öndürýän zawody önümçiligini giňeldýär

YKDYSADYÝET   / 19.07.2018

Daşoguzda hereket edýän örtgi plitalaryny öndürýän kiçi kärhana ýol we ýoda plitkalarynyň giň görnüşini, şeýle hem beýleki önümleri öndürmegi özleşdirdi. Telekeçi Azat Sabyryowyň ýolbaşçylyk edýän hususy kärhanasy mermer kimin berk örtgi serişdeleriniň täze görnüşlerini öndürýär. Kärhananyň hünärmenleri ...

Hal­ka­ra hyz­mat­daş­ly­gy Türk­me­nis­ta­nyň sag­ly­gy go­raý­şy­nyň in­no­wa­si­ýa ýo­lu­dyr

JEMGYÝET   / 19.07.2018

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýol­baş­çy­ly­gyn­da iş­le­nip taý­ýar­la­ny­lan «Sag­lyk» Döw­let mak­sat­na­ma­syn­da göz öňün­de tu­tu­lan we­zi­pe­ler, ýag­ny ke­sel­le­riň öňü­ni al­mak, öm­rüň or­ta­ça do­wam­ly­ly­gy­ny ...

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Gurbanguly Berdimuhamedow: Ýo­ka­ry de­re­je­de ösen luk­man­çy­lyk döw­le­tiň kuw­wa­ty­nyň ny­şa­ny­dyr

JEMGYÝET   / 19.07.2018

Şu gün, Türk­me­nis­ta­nyň Sag­ly­gy go­ra­ýyş we der­man se­na­ga­ty iş­gär­le­ri­niň gü­nü­niň öň ýa­nyn­da Le­bap we­la­ýa­ty­nyň do­lan­dy­ryş mer­ke­zin­de tä­ze dur­muş mak­sat­ly des­ga­la­ryň — ...

Türkmenistanyň şypahanalary - tebigy, saglygy goraýyş we ykdysady mümkinçilikleriň toplumy

JEMGYÝET   / 18.07.2018

“Adam jemgyýetiň we döwletiň esasy gymmatlygydyr” diýen ýörelgeden ugur alýan hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli syýasatyň taglymat esasy bolan şypahana-dynç alyş pudagynyň ösdürilmegine, dynç alyş, saglygy goraýyş we syýahatçylyk ulgamynyň netijeli häsiýete eýe bolmagyna möhüm ähmiýet ...

Yssy günleri aşa gyzmakdan nähili goranmaly?!

JEMGYÝET   / 18.07.2018

Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Habarlar merkezi tomus paslynyň häzir dowam edýän yssy döwri bilen baglylykda bedeni aşa gyzmakdan goramak üçin özüňi alyp barmagyň kadalaryny we maslahatlaryny taýýarlady. Hünärmenler tomsuna günüň täsiri bilen adam bedeninde ýaşaýyş üçin zerur bolan maddalaryň emele gelýändigini belleýärler. Bedende suw-duz ...

Pekinde “Ýüpek ýoly” atly Türkmenistanyň wiza hyzmatlary merkezi açyldy

Türkmenistanyň HHR-daky ilçihanasy we Hytaýyň «Beijing Sungxiong Foreign Service company» esasy konsalting kompaniýasy merkezi döretmek başlangyjy bilen çykyş etdiler. Merkeziň açylmagy mynasybetli çärä Hytaýyň döwlet we hususy syýahatçylyk düzümleriniň, jemgyýetçilik guramфlarynyň, Pekinde ýerleşýän daşary ýurt diplomatik ...

Saud Arabystanyndan ussat sürüji Ýazid Al-Raji “Amul-Hazar 2018” Halkara rallisine gatnaşmakçy

Türkmenistanyň Er-Riýaddaky Ilçihanasynda “Amul-Hazar 2018” Halkara awtorallisine bagyşlanan metbugat maslahaty geçirildi. Çärä Saud Arabystanynyň jemgyýetçilik we sport guramalarynyň, DTYB-yň, bu ýurtda ýaşaýan türkmenleriň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Çäräniň hormatly ...

Aşgabadyň günbatarynda täze ýaşaýyş jaý toplumynyň gurluşygy ýokary depginlerde alnyp barylýar

JEMGYÝET   / 18.07.2018

Paýtagty gurmagyň 16-njy tapgyrynyň çäklerinde 72 öýli jaýlaryň onusyndan we 48 öýli jaýlaryň altysyndan ybarat täze ýaşaýyş jaý toplumy kemala gelýär. Aşgabat şäher häkimliginiň edaralary işleri bellenilen möhletden öňürdip alyp barýarlar. “Aşgabatgurluşyk” ÖB-niň potratçy hökmünde iş alyp ...

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky simfoniki orkestr möwsümiň ahyrynda saz muşdaklaryny ýene bir gezek begendirdi

MEDENIÝET   / 18.07.2018

Resul Gylyjowyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet orkestri möwsümi Magtymguly adyndaky Milli sazly drama teatrynda konsert bilen jemledi. ...Çyralar öçýär. Sahna dirižýor taýagyna erk ediji çykýär. Tomaşaçylar mukam sazlaşygynyň älemine melul ediji syýahata garaşyp otyr. Bethoweniň Gýotäniň “Egmont” ...

Halkymyzyň abadançylygy durmuş ugurly syýasatyň baş maksadydyr

JEMGYÝET   / 17.07.2018

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen işlenip taýýarlanylan Türkmenistany durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň strategiýasynda döwletimizi dünýäniň kuwwatly ýurtlarynyň hataryna çykarmak, halkymyzyň hal — ýagdaýyny has-da gowulandyrmak wezipeleri goýulýar. Bu maksada ýetmek boýunça ädilýän ädimler milli Liderimiziň ...

Nepalda taekwondo boýunça türkmen ussatlary altyn medallary gazandylar

SPORT   / 17.07.2018

Türkmenistanyň taekwondo boýunça ýygyndy topary (ITF görnüşi) Nepalyň paýtagty Katmandu şäherinde geçirilen Günorta Aziýanyň VI açyk çempionatynda umumy sanawda ikinji orny eýeledi. Ýaryşyň birinji güni taekwondo ussatlary göreşiň tuli görnüşinde bäsleşdiler. Türgenler göreşiň tärlerini we hereketleriň takyklygyny ýerine ýetirmegiň ...

Telekeçiler gurluşyk materiallarynyň öndürilişini artdyrýarlar

YKDYSADYÝET   / 17.07.2018

Hususy pudagyň kärhanalary döwlet baştutanynyň daşary ýurtlardan getrilýän harytlary ýurdumyzda öndürmek, ýurduň eksport mümkinçiligni berkitmek boýunça wezipesini üstünlikli çözýärler. 2020-nji ýyla çenli türkmen telekeçilik bileleşiginiň wekilleri içerki jemi önümiň 70 göterimini öndürerler. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler ...

Alymlar Hazaryň türkmen bölegindäki emeli adanyň ösümlik dünýäsine barlag geçirdiler

JEMGYÝET   / 16.07.2018

Hazar deňziniň çäginde ellä golaý ada hasaba alnandyr. Hazaryň türkmen böleginde ýerleşýän 170 gektar emeli ada hem olaryň hataryna goşuldy. Täze tebigy meýdan Türkmenbaşynyň halkara deňiz portunyň gurluşygy bilen bilen bir wagtda kemala getirilipdi. “Binýat’ hökmünde gumly-çagyl düşeldi, tolkuna garşy diwar ...