Iň soňky habarlar

Hazar Konwensiýasyna gol çekilmegi dünýäniň energetika howpsuzlygynyň ýolunda taryhy ädimdir

2018-nji ýylyň 12-nji awgusty hakyky taryhy senä öwrüldi. Şol gün ýigrimi ýyldan gowrak wagtyň dowamynda geçirilen gepleşiklerden soň, Hazarýaka ýurtlary Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany kabul etdiler. Metbugat tarapyndan bu resminama “Hazar deňziniň Konstitusiýasy” diýlip atlandyryldy. Resminama ...

Türkmen türgenleri Indoneziýada geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýar

SPORT   /14.08.2018

Şu gün Milli sport we syýahatçylyk institutynyň maslahatlar zalynda 18-nji awgustdan 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherinde geçiriljek XVIII tomusky Aziýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparyny ugratmak dabarasy geçirildi. Dabarada Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, ...

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geleşikleriň 17-si bellige alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler “B” kysymly karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt puluna reňksiz list aýnalar, portlandsement, nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Ermenistan we Owganystan. Geleşikleriň ...

Ha­zar deň­zi­niň gü­ni my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar

JEMGYÝET   /12.08.2018

«Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da Ha­zar deň­zi­niň gü­ni giň­den bel­le­nil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aw­gust aýy­nyň ba­şyn­da gol çe­ken Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da ge­çi­ril­ýän çä­re türk­men döw­le­ti­niň uzak ­möh­let­le­ýin döw­re, hal­ka­ra ...

Türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýurdumyzda öndürilýän görnüşlerini köpeldýärler

Mary welaýatynda ýerleşýän “Ak Sili” hususy kärhanasy energetikada, nebit we gaz çykarmakda, himiýa, lukmançylyk, azyk senagatynda we beýleki pudaklarda ulanylýan reagentleri çykarmaga ýörüteleşýär. Telekeçiler geçen ýylyň dekabryndan bäri iki ýüz tonnadan gowrak tehniki hlorowdorodyň ...

Döwrebaplaşdyrmak we marketing – gurluşyk ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlarydyr

Demirgazyk sebitiň dolandyryş merkezinde şähergurluşygy maksatnamasy ýokary depginlerde amala aşyrylýar, onuň netijesinde amatly otaglary bolan we ösen durmuş-dynç alyş düzümli ýaşaýyş jaý toplumlary Daşoguzyň görküne görk goşdy, şäher gurşawy toplumlaýyn häsiýete eýe boldy. “Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik ...

Döwlet serhet gullugy: däpleriň ruhunda, häzirkizaman ýagdaýlaryň jähtinden

JEMGYÝET   /10.08.2018

11-nji awgustda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň döredilenine 26 ýyl dolýar. Däp bolşy ýaly, Merkezi diwanyň binasynda, şeýle hem TDSG-nyň bölümlerinde dabarly ýygnaklar bolar, olaryň barşynda tapawutlanan esgerler we serkerdeler sylaglanar, medeni we sport çäreleri geçiriler. Etrek serhet birikmesiniň binalar toplumynyň açylyşy ...

«Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne giň­den taý­ýar­lyk gö­rül­ýär

Aw­gust aýy­nyň bi­rin­ji on­gün­lü­gin­de Aş­ga­bat­da “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nyp ge­çi­ri­len me­dia­fo­rum hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça gu­ral­jak iri ýa­ryş­la­ra taý­ýar­lyk ...

Aktau Sammiti Hazar sebitiniň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilendir

12-nji awgustda Hazarýaka döwletleri Hazar deňziniiň Gününi belleýärler. Bu sene tebigaty goramak we ykdysady, ýük we ýolagçy daşamak ýaly işlerш baglaşdyrýan bäş ýurduň ilatyny birleşdirýär. Senäniň bellenilmegi BMG-nyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň işläp taýýarlan Hazaryň вeňiz gurşawyny goramak boýunça ...

Türkmen telekeçileri briketlenen kömür çykarmagy özleşdirdiler

“Mert Peder” hojalyk jemgyýeti ekologiýa taýdan arassa önüm – grilde, barbekýuda tagam bişirmekde ulanylýan, şeýle hem mangalda, peçde, daş peçlerde ýakylýan, çadyrlary, ýyladyşhanalary ýylatmak üçin we gaýry zatlarda ulanylýan agaç-kömür briketleriň önümçilgini özleşdirdi. Briketlenen kömür öndürýän seh Ahal welaýatynyň Ak ...

Ýurdumyzyň azyk laboratoriýalary ISO/IEC 17025 ölçeginiň täze ugry boýunça akkreditasiýa almaga taýýarlanýarlar

«Ýyldyz» myhmanhanasynda synag we ölçeg laboratoriýalaryna ISO/IEC 17025 halkara ölçegine laýyklykda menejment ulgamyny ornaşdyrmak boýunça okuw geçirildi. Ýewropa Bileleşiginiň «Türkmenistanyň oba hojalygynyň we obalarynyň mundan beýlägem durnukly ösüşine ýardam etmegiň III tapgyry (SARD ...

Parahat 7/3 ýaşaýyş jaý toplumyndaky täze jaýlara maşgalalaryň 2 müňden gowragy göçüp bararlar

JEMGYÝET   /08.08.2018

Bu ýaşaýyş jaý toplumynda otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan dokuz gat jaýlaryň ýigrimi ýedisinden altysy ulanylmaga berildi. Ýene jaýlaryň ikisi - 108 we 36 öýli jaýlar Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramynyň öň ýanynda, sentýabr aýynda ulanmaga tabşyrylar. Telekeçileriň bina eden metjidi-de baýramyň ...

Bosniýanyň Zenisa şäherinde bolan konsertde Nury Halmämmedowyň “Hüwdi” eseri ýaňlandy

Türki halklaryň Halkara guramasynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan TÝuRKSOÝ Ýaşlar kamera orkestriniň Balkan ýurtlaryndaky çykyşlary Bosniýanyň Zenisa şäherindäki konsert bilen jemlendi. Tomaşaçylar saz agşamyna uly gyzyklanma bildirdiler, oňa Zenisanyň Kamera orkestri-de gatnaşdy. Belli türkmen kompozitory Nury Halmämmedowyň ...

Lebap welaýatynyň demirgazygynda şäher görnüşli şäherçe gurulýar

JEMGYÝET   /07.08.2018

Lebap welaýatynyň demirgazygynda möhüm ulag ýollarynyň – Türkmenabat –Gazojak demir ýolunyň we gara ýolunyň golaýynda şäher görnüşli täze Darganata şäherçesiniň ilkinji 40 jaýy guruldy. Takyr ýerlerde amatly durmuş-ýaşaýyş şertleri bolan täze şäherçäniň gurluşygy boýunça taslamanyň durmuşa geçirilmegi oba ilatyna ýokary ...

“Hazarekogözegçilik”: Hazaryň kenarýaka zolagynyň ekologiýa görkezijileri kada laýyk gelýär

JEMGYÝET   /07.08.2018

Türkmenistan 1998-nji ýyldan başlap, Hazar ekologiýa maksatnamalaryny durmuşa geçirmäge gatnaşdy, BMG-nyň Hazar deňziniň gurşawyny goramak boýunça Çarçuwaly (Tähran) konwensiýasyny tassyklady, sebit ähmiýetli resminamalaryň ençemesine gol çekdi. Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri ...