Iň soňky habarlar

Britaniýanyň “Triwandi Çanzo” kompaniýasy – Oýunlarda doping-barlag üpjünçilik düzüminiň biridir

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Türkmenistanda geçirilmeginde sport düzüminiň ösen ulgamy möhüm orun eýeledi. Jemgyýetiň mundan beýläk-de ösüşiniň möhüm şerti bolan sport ulgamynyň ösdürilmegine hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow yzygiderli üns berýär. Alnyp barylýan giň möçberli işleriň netijesinde, paýtagtymyzda ösen halkara ölçeglerine laýyk ...

Marguş ýurdy: medeniýetleriň çatrygynda

MEDENIÝET   / 25.09.2017

V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasynda görkezilen giň möçberli mowzuklaýyn makalalaryň dowamynda beýik türkmen döwletleriniň we dünýä belli şäherleriň taryhyndan parçalar janlandyryldy. Olaryň hatarynda Ahal welaýatynyň çäginde ýerleşýän beýik Parfiýa döwletiniň paýtagty, Balkan welaýatyndaky Dehistanyň taryhy künjegi, Daşoguz welaýatyndaky Hywa hanlygynyň paýtagty bolan Köneürgenç we Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen Lebap welaýatynyň esasy ...

Wasiliý Şestakow: sambonuň taryhynda täze sahypa açyldy

Mediamerkeziniň uly zalynda ýerli we daşary ýurtly köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda geçirilen metbugat-konferensiýasynda Halkara sambo federasiýasynyň prezidenti Wasiliý Şestakow (Russiýa) çykyş etdi. Ol Aziýanyň Olimpiýa geňeşiniň Ýerine ýetiriji komitetiniň 20-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen mejlisinde sambony ...

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 61-si hasaba alyndy

YKDYSADÝET   / 24.09.2017

Daşary ýurt walýutasyna Owganystan Yslam Respublikasyndan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen awtobenzini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýa Federasiýasyndan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýe Respublikasyndan, Gyrgyz Respublikasyndan, Täjigistan ...

„Altyn asyr“ köli golaýyndaky ýerleriň biologik köpdürlüligine oňyn täsir edýär

JEMGYÝET   / 24.09.2017

Gurluşygy alnyp barylýan „Altyn asyr“ köli ekologiýa oňyn täsir edip, golaýyndaky ýerlerde haýwanat we ösümlik dünýäsiniň baýlaşmagyna ýardam edýär. Gapýaňgyr döwlet goraghanasynyň işgärleri ýerlere yzygiderli gidenlerinde goraghnananyň golaýyndaky bu gidrotehniki desgalarda ösümlik we haýwanat dünýäsiniň ...

Öňdebaryjy lukmançylyk edaralary «Aşgabat 2017» oýunlaryna gatnaşyjylaryň we myhmanlaryň saglygynyň goragynda

JEMGYÝET   / 23.09.2017

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary gije-gündiziň dowamynda myhmanlara we ýaryşlara gatnaşyjylara dürli meseleler boýunça kömek berýän ýüzlerçe hünärmenlerden işiň ýokary netijeliligini talap edýär. Şeýle giň möçberli çärelerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýola ...

Aýratyn zehinli çagalaryň mekdep-internaynyň mugallymlary halkara gözden geçirilişiň netijeleri boýunça güçlileriň hataryna girdi

YLYM   / 23.09.2017

Aýratyn zehinli çagalrayň döwlet mekdep-internatynda halkara distansion olimpiadalarynyň tapgyrlarynyň netijeleri boýunça sylaglara mynasyp bolan mugallymlary mübäreklemek dabarasy boldy. Mälim bolşy ýaly, soňky ýyllarda türkmen okuwçylarydyr olaryň mugallymlary dürli derser boýunça ...

Ýurduň günbatarynda nebit meýdanlarynyň ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak boýunça taslama işlenip taýýarlanylýar

YKDYSADÝET   / 23.09.2017

Türkmenistanyň Hökümetiniň 22-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde Balkan welaýatynyň çäklerinde nebit meýdanlarynyň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen taslamany işläp taýýarlamak boýunça habar berildi. Bellenilişi ýaly, hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda bu ...

«Aşgabat 2017» oýunlarynyň açylyş dabarasynda janlandyrylan türkmen taryhy

MEDENIÝET   / 23.09.2017

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň Olimpiýa stadionynda geçirilen açylyş dabarasynyň dowamynda Beýik Parfiýa döwletiniň we onuň ajaýyp paýtagty Nusaýyň taryhy, Dehistanyň orta asyrlarda döredilen binagärlik ajaýyplyklary, tutuş gündogarda ussalary we alymlary bilen belli bolan Köneürgenjiň şöhraty, şeýle hem ýurdumyzyň gündogar sebitiniň geçmiş taryhy öz beýanyny tapdy. Gadymy döwürlerde ...

Ýurduň günbatarynda nebit meýdanlarynyň ekologiýa abadançylygyny gowulandyrmak boýunça taslama işlenip taýýarlanylýar

YKDYSADÝET   / 23.09.2017

Türkmenistanyň Hökümetiniň 22-nji sentýabrda geçirilen mejlisinde Balkan welaýatynyň çäklerinde nebit meýdanlarynyň ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilen taslamany işläp taýýarlamak boýunça habar berildi. Bellenilişi ýaly, hereket edýän milli kanunçylyga laýyklykda bu taslamanyň amala aşyrylmagy birnäçe ugurlar boýunça bähbitlidir. Hususan-da, gazanylan ...

Türkmenistan Bosgunlaryň olimpiýa toparlary hakynda jarnamany durmuşa geçirmek boýunça anyk işleri kesgitledi

Türkmenistanyň Hökümetiniň 22-nji sentýabrynda geçirilen mejlisinde habar berlişi ýalyy, Daşary işler ministrligi Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary baradaky Geňeşiniň Ženewada geçirilen 36-njy maslahatynda kabul edilen «Parahatçylygy ...

Türkmenistan BMG-niň adam hukuklary baradaky Geňeşiniň Jarnamasyny durmuşa geçirmekde ilkinji ädimini ätdi

Şu gün Hökümetiň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Olimpiýa Komitetiniň adyndan Bosgunlar toparynyň agzalaryny Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna işjeň gatnaşandyklary üçin hormatly sylaglary hem-de sowgatlary gowşurmak barada tabşyryk berip, bu ...

Halkara tejribesi sport lukmançylygynyň iş tejribesinde

JEMGYÝET   / 22.09.2017

Ýokary hilli lukmançylyk hyzmaty islendik uly sport çäresi ýaly, “Aşgabat 2017” oýunlaryny hem üstünlikli geçirmegiň möhüm we aýrylmaz bölegidir. Ministrler Kabinetiniň 22-nji sentýabrda bolan giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow oýunlary guramagyň hili babatda bu meselä aýratyn üns berip, Olimpiýa şäherçesiniň Dikeldiş ...

TÜRKMENISTANAN HOŞ GELDIŇIZ

Türkmen tebigaty özboluşly gözelligi bilen haýran edýär

25.07.2017

Ulydepe gaýasynyň günbatar çetindäki Sekizýap we Germap jülgelerinden Şarlawuk derýajygyndan Arçabiljik we Gökderejik aryklarynyň aşak ýerleri syýahatçylyk edilýän ýerleridir. Olar gezende syýahatçylaryň halaýan ýerleridir, çünki o taýda işjeň durmuş ýörelgesine höweseklere ýaraýjak zatlaryň ählisi—kiçeňräk depelerdir barmasy kyn gaýalar, ...

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabyndaky Allamberdar we Astanababa aramgählerine ýudumyzyň çar künjeginden zyýarata gelinýärler

06.03.2017

Lebap welaýatynyň Atamyrat etrabynda ýerleşýän Allamberdar aramgähine ýerli ilat Allamberdaryň ýa-da Allamdar tugçynyň mazary diýýär. Çeşmeleriň habar bermegine görä, bu ýerde 1204-nji ýylda duşman elinden wepat bolan Samanileriň soňky hökümdary Allamberdar diýlip atlandyrylan ...

Gadymy Dargangalasy Horezm Türkmen - seljuklar döwletiniň düzümine geçenden soň abadançylyk ýoluna düşüpdir

03.03.2017

Bu arheologik ýadygärlik Lebap welaýatynyň Birata etrabynda Daşoguz welaýatynyň golaýynda ýerleşýär. Adybir şäherçeden 4,5 kilometr daşlykdaky bu gala 8 gektar meýdany tutýar. Dargangala VII-VIII asyrlara degişlidir, onuň ýerli ilat arasyndaky ady “Köne galadyr”. Ol Amyderýanyň aýagynda Merkezi ...

Daýahatyn binagärlik ýadygärligi - Gündogar bilen Günbataryň arasynda söwdanyň gülläp ösen döwründen bäri durky gowy saklanyp galan kerwensaraýlaryň biridir

31.01.2017

Lebap welaýatynyň demirgazygynda Türkmenabatdan 170 kilometr aralykda ýerleşýän kerwensaraý müň ýyl töweregi mundan ozal Beýik Ýüpek ýolunyň demirgazyk böleginde gurlupdyr. Onuň diwarlarynyň bezegi, arkanyň-aýlawly örümleri, güberçekleri we ...

Pederlerimiziň dag gaýalarynyň içinde gazan guýylary Köýtendagyň gözel ýerleriniň biridir

23.01.2017

Köýtendagyň belent gaýalarynda gadymdan galan üç guýy bar. Jöwzaly yssyda olaryň arassa sowuk suwundan teşneligiňi gandyranyňda daşlaryň arasynda şeýle guýy gazanlaryň ussatlygyna „Aperin“ diýýärsiň. Ýurdumyzyň gündogarynda ýerleşýän Köýtendag diňe bir ençeme millionlarça ýyllaryň dowamynda kemala gelen ...

Lebap welaýaty: senagat merkezi, ruhy gymmatlyklaryň we tebigatyň merjen ýadygärlikleriniň jemlenen ýeridir

19.01.2017

Ýapyk binalardaky we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna bagyşlanan deňsiz-taýsyz atly ýörüş dowam edýär. Türkmen ýigitleri Türkmenistanyň gadymy topragynyň gündogar bölegi Lebap welaýatyna gadam basdylar. Bu toprak dinozawrlaryň aýak yzlarynyň we birgeňsi daş gowaklaryň, ajaýyp jülgeleriň, ...