Iň soňky habarlar

Türkmen türgenleri XVIII tomusky Aziýa oýunlaryna girişdiler

SPORT   /19.08.2018

Indoneziýanyň paýtagty Jakartada 18-nji awgustda “Bung Karno” stadionynda açylyş dabarasy geçirilen XVIII tomusky Aziýa oýunlarynyň şu günki, ilkinji gününde, Türkmenistanyň türgenleri erkin göreş we suwda ýüzmek boýunça ýaryşlara gatnaşdylar. Erkin göreşde biziň türgenlerimiziň arasynda Batyr Borjakow oňat netije gazandy. Ol 65 kilograma çenli ...

Buhara oblastynyň wekilýeti Türkmenabatda işewür duşuşyklar geçirdi

16-njy awgustda sebit dolandyryş merkeziniň ýolbaşçysy Uktam Barnoýewiň ýolbaşçylygyndaky Özbegistanyň Buhara oblastynyň wekilýeti Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabatda boldy. Dostlukly döwletiň serhetýaka oblastynyň wekilleriniň sapary Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň häkimligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Buhara oblastynyň ...

Watanymyzyň sebitlerinde binagärlik açylyşlary

JEMGYÝET   /18.08.2018

Ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynda täze desgalar dabaraly ýagdaýda ulanmaga tabşyryldy. Olar hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan etraplary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegi göz öňünde tutýan özgertmeleriň çäklerinde guruldy. “Türkmennebitönümleri” müdirliginiň nebit önümlerini saklamak we ýükläp ugratmak boýunça Daşoguz ...

«Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi

Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň «Yaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçirildi, ol her ýyl Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde guralýar. Zehinli aýdymçy ýaşlaryň döredijilik bäsleşigi Türkmenistanyň ...

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 24-si hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Türkiýeden, Özbegistandan we we beýleki ýurtlardan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilen nebit ýol bitumyny we nebit koksuny satyn aldylar. Russiýanyň işewür toparlarynyň wekilleri “Türkmengaz” döwlet ...

Daşoguz welaýaty bilen Horezm oblasty hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýärler

Sebit dolandyryş merkeziniň baştutany Farhod Ermanowyň ýolbaşçylygyndaky Özbegistan Respublikasynyň Horezm oblastynyň wekilýeti Daşoguzda boldy. Dostlukly döwletiň serhetýaka oblastynyň wekilleriniň sapary Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň häkimligi bilen Özbegistan Respublikasynyň Horezm oblastynyň dolandyryş merkeziniň arasynda ...

Hazar Konwensiýasyna gol çekilmegi dünýäniň energetika howpsuzlygynyň ýolunda taryhy ädimdir

2018-nji ýylyň 12-nji awgusty hakyky taryhy senä öwrüldi. Şol gün ýigrimi ýyldan gowrak wagtyň dowamynda geçirilen gepleşiklerden soň, Hazarýaka ýurtlary Hazar deňziniň hukuk derejesi hakyndaky Konwensiýany kabul etdiler. Metbugat tarapyndan bu resminama “Hazar deňziniň Konstitusiýasy” diýlip atlandyryldy. Resminama ...

Türkmen türgenleri Indoneziýada geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýar

SPORT   /14.08.2018

Şu gün Milli sport we syýahatçylyk institutynyň maslahatlar zalynda 18-nji awgustdan 2-nji sentýabr aralygynda Indoneziýanyň paýtagty Jakarta şäherinde geçiriljek XVIII tomusky Aziýa oýunlaryna Türkmenistanyň ýygyndy toparyny ugratmak dabarasy geçirildi. Dabarada Sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň, Milli sport we syýahatçylyk institutynyň, ...

Birža täzelikleri

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda geleşikleriň 17-si bellige alyndy. Daşary ýurt puluna Owganystandan gelen telekeçiler “B” kysymly karbamidi (“Türkmenhimiýa” DK) satyn aldylar. Şeýle hem daşary ýurt puluna reňksiz list aýnalar, portlandsement, nah ýüplük ýerlenildi. Satyn alan ýurtlar: Özbegistan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Ermenistan we Owganystan. Geleşikleriň ...

Ha­zar deň­zi­niň gü­ni my­na­sy­bet­li da­ba­ra­lar

JEMGYÝET   /12.08.2018

«Awa­za» mil­li sy­ýa­hat­çy­lyk zo­la­gyn­da Ha­zar deň­zi­niň gü­ni giň­den bel­le­nil­di. Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň aw­gust aýy­nyň ba­şyn­da gol çe­ken Ka­ra­ry­na la­ýyk­lyk­da ge­çi­ril­ýän çä­re türk­men döw­le­ti­niň uzak ­möh­let­le­ýin döw­re, hal­ka­ra ...

Türkmen telekeçileri daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýurdumyzda öndürilýän görnüşlerini köpeldýärler

Mary welaýatynda ýerleşýän “Ak Sili” hususy kärhanasy energetikada, nebit we gaz çykarmakda, himiýa, lukmançylyk, azyk senagatynda we beýleki pudaklarda ulanylýan reagentleri çykarmaga ýörüteleşýär. Telekeçiler geçen ýylyň dekabryndan bäri iki ýüz tonnadan gowrak tehniki hlorowdorodyň ...

Döwrebaplaşdyrmak we marketing – gurluşyk ulgamyny ösdürmegiň esasy ugurlarydyr

Demirgazyk sebitiň dolandyryş merkezinde şähergurluşygy maksatnamasy ýokary depginlerde amala aşyrylýar, onuň netijesinde amatly otaglary bolan we ösen durmuş-dynç alyş düzümli ýaşaýyş jaý toplumlary Daşoguzyň görküne görk goşdy, şäher gurşawy toplumlaýyn häsiýete eýe boldy. “Türkmendemirbetonönümleri” önümçilik ...

Döwlet serhet gullugy: däpleriň ruhunda, häzirkizaman ýagdaýlaryň jähtinden

JEMGYÝET   /10.08.2018

11-nji awgustda Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň döredilenine 26 ýyl dolýar. Däp bolşy ýaly, Merkezi diwanyň binasynda, şeýle hem TDSG-nyň bölümlerinde dabarly ýygnaklar bolar, olaryň barşynda tapawutlanan esgerler we serkerdeler sylaglanar, medeni we sport çäreleri geçiriler. Etrek serhet birikmesiniň binalar toplumynyň açylyşy ...

«Amul — Ha­zar 2018» hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne giň­den taý­ýar­lyk gö­rül­ýär

Aw­gust aýy­nyň bi­rin­ji on­gün­lü­gin­de Aş­ga­bat­da “Amul — Ha­zar 2018” hal­ka­ra aw­to­ral­li­si­ne ba­gyş­la­nyp ge­çi­ri­len me­dia­fo­rum hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Gurbanguly Berdimuhamedowyň baş­lan­gy­jy bo­ýun­ça gu­ral­jak iri ýa­ryş­la­ra taý­ýar­lyk ...

Aktau Sammiti Hazar sebitiniň durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilendir

12-nji awgustda Hazarýaka döwletleri Hazar deňziniiň Gününi belleýärler. Bu sene tebigaty goramak we ykdysady, ýük we ýolagçy daşamak ýaly işlerш baglaşdyrýan bäş ýurduň ilatyny birleşdirýär. Senäniň bellenilmegi BMG-nyň Daşky gurşaw boýunça maksatnamasynyň işläp taýýarlan Hazaryň вeňiz gurşawyny goramak boýunça ...