TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ KA­NU­NY
Türk­me­nis­ta­nyň kä­bir ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­na goş­ma­ça­lar we üýt­get­me­ler gi­riz­mek ha­kyn­da

I. Türk­me­nis­ta­nyň şu ka­nun­çy­lyk na­ma­la­ry­na goş­ma­ça­la­ry we üýt­get­me­le­ri gi­riz­me­li:

1. 2008-nji ýy­lyň 23-nji okt­ýab­ryn­da Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny bi­len tas­syk­la­ny­lan Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da de­ňiz gat­na­wy­nyň ko­dek­sin­de (Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Mag­lu­mat­la­ry, 2008 ý., № 4, 54-nji mad­da; 2014 ý., № 1, 49-njy mad­da; 2016 ý., № 1, 13-nji mad­da):

1-nji mad­da­nyň 17-nji ben­din­den soň şu maz­mun­ly ben­di goş­ma­ly:

«171) de­ňiz­de mil­li da­şaý­jy (gat­na­dy­jy) — Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti ta­ra­pyn­dan kes­git­le­ni­len de­ňiz ar­ka­ly ýük da­şa­mak, ýo­lag­çy gat­nat­mak, goş­la­ry we poç­ta­ny da­şa­mak hyz­mat­la­ry­ny ama­la aşyr­ýan ýu­ri­dik şahs;»;

6-njy mad­da­nyň maz­mu­nyn­da «bo­ýun­ça döw­let do­lan­dy­ryş» we «beý­le­ki döw­let do­lan­dy­ryş» diý­len söz­le­ri de­giş­li­lik­de «bo­ýun­ça ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň mer­ke­zi» we «ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň beý­le­ki mer­ke­zi» diý­len söz­le­re çal­şyr­ma­ly;

17-nji mad­da­nyň ikin­ji bö­le­gin­de we 33-nji mad­da­nyň üçün­ji bö­le­gi­niň 1-nji ben­din­de «döw­let do­lan­dy­ryş» di­ýen söz­le­ri «ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň mer­ke­zi» di­ýen söz­le­re çal­şyr­ma­ly;

6-njy mad­da­dan soň şu maz­mun­ly mad­da­ny goş­ma­ly:

«61-njy mad­da. De­ňiz­de mil­li da­şaý­jy (gat­na­dy­jy)

1. De­ňiz­de mil­li da­şaý­jy (gat­na­dy­jy) ýo­lag­çy­la­ry gat­nat­mak, ýük­le­ri, goş­la­ry we poç­ta­ny da­şa­mak, şol san­da ne­bit we ne­bit önüm­le­ri­ni da­şa­mak, ýö­ri­te ýük­le­ri da­şa­mak bo­ýun­ça hyz­mat­la­ry ýe­ri­ne ýe­tir­ýär hem-de bag­la­şyl­ýan hal­ka­ra şert­na­ma­la­ry­nyň dur­mu­şa ge­çi­ril­me­gi­ne gat­naş­ýar.

2. De­ňiz­de mil­li da­şaý­ja (gat­na­dy­ja) Türk­me­nis­ta­nyň De­ňiz söw­da port­la­ry­na we port no­kat­la­ry­na gir­mek we çyk­mak ba­ba­tyn­da ar­tyk­maç­lyk­lar be­ril­ýär, şeý­le hem Türk­me­nis­ta­nyň ka­nun­çy­ly­gy­na la­ýyk­lyk­da Türk­me­nis­ta­nyň De­ňiz söw­da port­la­ryn­da we port no­kat­la­ryn­da ýe­ri­ne ýe­ti­ril­ýän hyz­mat­lar üçin alyn­ýan Port ýy­gym­la­ry ba­ba­tyn­da ýe­ňil­lik­ler­den peý­da­lan­ýar.

3. De­ňiz­de mil­li da­şaý­jy (gat­na­dy­jy) ha­kyn­da Düz­gün­na­ma Türk­me­nis­ta­nyň Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti ta­ra­pyn­dan tas­syk­la­nyl­ýar.»;

71-nji mad­da­nyň dör­dün­ji bö­le­gi­niň 2-nji ben­din­de «we do­lan­dy­ryş» di­ýen söz­le­ri aýyr­ma­ly;

73-nji mad­da­nyň ikin­ji bö­le­gi­ni şu gör­nüş­de be­ýan et­me­li:

«2. Port ýy­gym­la­ry­nyň möç­be­ri Suw ulag­la­ry bo­ýun­ça yg­ty­ýar­ly eda­ra ta­ra­pyn­dan bel­le­nil­ýär.».

2. 2012-nji ýy­lyň 31-nji mar­tyn­da ka­bul edi­len «Ýa­şa­ýyş jaý­la­ry­nyň we goz­gal­ma­ýan em­lä­ge de­giş­li baş­ga ob­ýekt­le­riň paý­ly gur­lu­şy­gy ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­nyň (Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Mag­lu­mat­la­ry, 2012 ý., № 1, 40-njy mad­da; 2014 ý., № 2, 84-nji mad­da, № 4, 148-nji mad­da; 2015 ý., № 3, 110-njy mad­da; 2017 ý., № 1, 35-nji mad­da, № 4, 147-nji mad­da) 25-nji mad­da­sy­nyň ikin­ji bö­le­gin­de «we gör­ke­zi­len hu­ku­gy tas­syk­la­ýan de­giş­li şa­ha­dat­na­ma be­ril­ýär» di­ýen söz­le­ri aýyr­ma­ly.

II. Şu Ka­nun res­mi taý­dan çap edi­len gü­nün­den güý­je gir­ýär.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti
Gurbanguly Berdimuhamedow.


Aş­ga­bat şä­he­ri. 2017-nji ýy­lyň 25-nji no­ýab­ry.