TÜRK­ME­NIS­TA­NYŇ KA­NU­NY
«Meý­le­tin­çi­lik ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­na üýt­get­me­ler gi­riz­mek ha­kyn­da

I. 2016-njy ýy­lyň 12-nji ýan­wa­ryn­da ka­bul edi­len «Meý­le­tin­çi­lik ha­kyn­da» Türk­me­nis­ta­nyň Ka­nu­ny­na (Türk­me­nis­ta­nyň Mej­li­si­niň Mag­lu­mat­la­ry, 2016 ý., № 1, 5-nji mad­da) şu üýt­get­me­le­ri gi­riz­me­li:

1-nji mad­da­nyň 14-nji ben­din­de, 3-nji mad­da­nyň 4-nji we 5-nji bent­le­rin­de, 7-nji mad­da­nyň dör­dün­ji we ýe­din­ji bö­lek­le­rin­de, 10-njy mad­da­nyň ikin­ji we üçün­ji bö­lek­le­rin­de, 14-nji mad­da­nyň üçün­ji bö­le­gi­niň 12-nji, 13-nji we 14-nji bent­le­rin­de, 15-nji mad­da­nyň bi­rin­ji bö­le­gi­niň bi­rin­ji te­si­min­de we dör­dün­ji bö­le­gin­de, 18-nji mad­da­nyň bi­rin­ji bö­le­gin­de we bä­şin­ji bö­le­gi­niň bi­rin­ji te­si­min­de, 19-njy mad­da­nyň ikin­ji bö­le­gi­niň bi­rin­ji te­si­min­de, 20-nji mad­da­nyň 3-nji ben­din­de, 21-nji mad­da­nyň adyn­da, bi­rin­ji bö­le­gi­niň bi­rin­ji te­si­min­de, ikin­ji we üçün­ji bö­lek­le­rin­de, 22-nji mad­da­nyň adyn­da we bi­rin­ji te­si­min­de, 25-nji mad­da­nyň bi­rin­ji we bä­şin­ji bö­lek­le­rin­de «döw­let do­lan­dy­ry­şy­nyň», «döw­let do­lan­dy­ryş» we «Döw­let do­lan­dy­ryş» di­ýen söz­le­ri de­giş­li­lik­de «ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň» we «Ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň» di­ýen söz­le­re çal­şyr­ma­ly;

5-nji mad­da­da:

9-njy bent­de «döw­let do­lan­dy­ryş» di­ýen söz­le­ri «ýe­ri­ne ýe­ti­ri­ji hä­ki­mi­ýe­tiň» di­ýen söz­le­re çal­şyr­ma­ly;

10-njy bent­de «we do­lan­dy­ryş» di­ýen söz­le­ri aýyr­ma­ly.

II. Şu Ka­nun res­mi taý­dan çap edi­len gü­nün­den güý­je gir­ýär.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti
Gurbanguly Berdimuhamedow.


Aş­ga­bat şä­he­ri. 2017-nji ýy­lyň 25-nji no­ýab­ry.