mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
EN RU TK

Wakalaryň jümmüşinde

news-photo

02.06.2023

total-veiw

800

Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine

Sizi Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda gazanan uly zähmet ýeňşiňiz — pile taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamaňyzy ýerine ýetirip, Garaşsyz Watanymyzyň pile harmanyna 2 müň 300 tonnadan hem gowrak pile tabşyrmagyňyz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

1169

Türkmenistanyň Prezidenti ÝHHG-niň Baş sekretaryny kabul etdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmidi kabul etdi.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

948

Türkmenistanyň Prezidenti Italiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella Italiýanyň milli baýramy — Respublika güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

996

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy ÝHHG-niň Baş sekretary bilen duşuşdy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmid bilen duşuşdy. Duşuşykda özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmegiň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

news-photo

01.06.2023

total-veiw

864

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň bagtyýar çagalaryna hem-de halkyna

Sizi tutuş dünýä bileleşigi bilen bilelikde giňden we dabaraly bellenilýän Çagalary goramagyň halkara güni bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Bagtyýar çagalygyň mekany bolan ýurdumyzda bu halkara baýramçylygyň şanyna geçiriljek dabaralaryň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe gülläp ösüşiň ýoly bilen ynamly öňe barýan eziz Watanymyza bolan söýgimizi has-da pugtalandyrjakdygyna berk ynanýaryn.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

947

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Eýran Yslam Respublikasyna iş sapary tamamlandy

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Eýran Yslam Respublikasyna iş sapary tamamlandy.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

783

Türkmenistanyň Prezidenti Wengriýanyň Premýer-ministrini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbana şanly 60 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

600

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Wengriýanyň Premýer-ministrini gutlady

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Wengriýanyň Premýer-ministri Wiktor Orbana şanly 60 ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

news-photo

31.05.2023

total-veiw

904

Gahryman Arkadagymyz Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi

Şu gün türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow EYR-na iş saparynyň çäklerinde Eýranyň «Mapna Group» senagat toplumyna baryp gördi.

news-photo

30.05.2023

total-veiw

1106

Türkmenistan — Eýran: köpasyrlyk dostlugyň we hoşniýetli goňşuçylygyň ýoly bilen

Şu gün irden türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iki günlük iş sapary bilen Eýran Yslam Respublikasyna ugrady.


...366