mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com
Arhiw
news-photo

25.11.2021

total-veiw

1109

YHG-nyň döwlet Baştutanlarynyň XV sammiti mynasybetli şaýy pullar

Ýurdumyzyň Merkezi banky şu ýylyň 28-nji noýabrynda — YHG-nyň gününde Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza döwletleriň Baştutanlarynyň XV sammitiniň geçirilmegi mynasybetli, her biriniň gymmaty 100 manada deň bolan altyn we kümüş şaýy pullary çykardy.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

961

Türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgelerini pugtalandyryp

Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa instituty tarapyndan çärýekde bir gezek türkmen, iňlis hem-de rus dillerinde neşir edilýän «Demokratiýa we hukuk» atly ylmy-amaly žurnalyň nobatdaky sany çapdan çykdy. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

414

Fransuz dili mugallymlarynyň Halkara güni

Her ýyl fransuz dili mugallymlarynyň Halkara güni noýabryň soňky penşenbesinde baýram edilýär. Bu baýram Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makronyň başlangyjy bilen döredildi we ilkinji gezek 2019-njy ýylyň 28-nji noýabrynda geçirildi. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1724

Awtoulag benzininiň eksporty artýar

Özbegistan Respublikasynyň Döwlet komitetiniň statistika boýunça metbugat gullugynyň habaryna görä, şu ýylyň 10 aýynda Özbegistan Respublikasy 300 million litr benzini daşary ýurtlardan satyn aldy. Eziz Diýarymyz goňşy döwlete awtoulag ýangyjyny satýan ýurtlaryň arasynda Russiýadan soň ikinji ýerde durýar. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1836

«Altyn Asyr» topary ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyna mynasyp boldy

Paýtagtymyzyň «Altyn asyr» topary Aşgabadyň «Köpetdagyny» 2:0 hasabynda utup, taryhynda ýedinji gezek ýurdumyzyň Naýbaşy kubogyny gazanmagy başardy.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1354

Aragatnaşyk ulgamynyň kanunçylyk binýady döwrebaplaşdyrylýar

Poçta işiniň hukuk binýadyny kämilleşdirmek, ony döwrüň talaplaryna laýyk getirmek maksady bilen «Poçta aragatnaşygy hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň taslamasy işläp taýýarlandy.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1153

Täze ýyl baýramçylygyna taýýarlyk

Tutuş dünýäde bolşy ýaly, eziz Diýarymyzda Täze ýyl baýramyna – dünýäniň ähli halklaryny, ululary we çagalary gyzyklydan şatlykly üýtgeşmelere garaşmak bilen birleşdirýän baýramçylyga taýýarlyk görülýär. 

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1337

XV asyryň «Gözellik öýi»

Aşgabadyň etegindäki Änew obasynyň golaýyndaky beýik baýyrda bina edilen Seýit Jemal ed-Din orta asyr metjidi 1948-nji ýylyň ýer titrremesinde weýran bolýar. Şeýle bolsa-da, häli-häzire çenli zyýarat edilýän bu ýeriň binagarlik ähmiýeti hem bar. Toplumda: metjit, onuň öňündäki gubur we beýik gümmezli iki zal bar.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

1567

Türkmenistanyň wekilýeti BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa üçin täze sebitleýin Maksatnamasyna işe girizmek dabarasyna gatnaşdy

Daşkent şäherinde BMG-niň Neşe serişdelerine we jenaýatlara garşy müdüriýetiniň Merkezi Aziýa boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyna gol çekmek hem-de ony işe girizmek dabarasy geçirildi.

news-photo

25.11.2021

total-veiw

511

Ömrüni sungata baglan

Tanymal bagşy Amanbibi Welmyradowa köp çagaly maşgalada ösüp kemala geldi. Mekdebi tamamlandan soň Amanbibi tutanýerliligi bilen Daňatar Öwezow adyndaky Türkmen döwlet ýörite sazçylyk mekdebine okuwa girýär. 

...1703