mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm
Arhiw
news-photo

27.03.2023

total-veiw

1468

Merkezi saýlaw topary: Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky jemleri

Şu gün Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar brifing geçirdi. Onda merkezi saýlaw toparynyň ýolbaşçysy Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň deslapky netijelerini yglan etdi.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

1312

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň synçylar toparynyň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretarynyň orunbasary Grigoriý Logwinowyň ýolbaşçylygyndaky ŞHG-niň halkara synçylar toparynyň saparynyň çäklerinde Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň wekilleri bilen duşuşyk boldy. 26-njy martda geçirilen Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary esasy ara alnyp maslahatlaşylan mesele boldy.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

1350

Halkara synçylar saýlawlaryň netijeleri boýunça brifingleri geçirdiler

Şu gün Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň, Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň we Türki Döwletleriň Guramasynyň synçylar toparlarynyň geçiren brifinglerinde Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görlüşine we geçirilişine syn etmegiň netijeleri yglan edildi. 

news-photo

27.03.2023

total-veiw

1523

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 41 million 700 müň dollaryndan gowrak boldy.

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 31-si hasaba alyndy.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

1259

Söýgüli käre öwrülýär

Bagbançylyk we üzümçilik Daşoguz welaýatynda barha giň gerim alýar. 

news-photo

27.03.2023

total-veiw

1319

Ýeralmanyň bol hasyly kemala getiriler

Ýurdumyzyň Lebap welaýatynda şu oba hojalyk ýylynda 1400 gektar ýerde ýazlyk ýeralma ekilip, ondan 19 müň 600 tonna hasyl almaklyk göz öňünde tutulýar.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

1067

Türkmenistanyň Adalatçysynyň diwanynyň saýlawlara gatnaşmagy halkara synçylar bilen ara alnyp maslahatlaşyldy

26-njy martda Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, welaýat, etrap, şäher, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynyň öňüsyrasynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Demokratik institutlar we adam hukuklary býurosynyň wekiliýeti saýlawlara taýýarlyk hem gözegçilik işleriniň gidişine baha bermek üçin, Türkmenistana gelen Koriýen Ýonkeriň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň Adalatçysynyň diwanynyň işgärleri bilen duşuşygy geçirildi.

news-photo

27.03.2023

total-veiw

1138

Ýurdumyzda yssy we ýagyşly howa bolar diýlip çaklanylýar

Şu hepde ýurdumyzda howa yssy bolar. Käýerlerde howa +33 gradusa çenli gyzsa-da, ýurdumyzyň welaýatlarynda ýagyş ýagar diýlip çaklanylýar.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1667

Türkmenistanyň Prezidenti Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlarynda ses berdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna gatnaşdy.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1447

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirildi. Ol türkmenistanlylaryň ýurdumyzda mähriban Watanymyzyň bagtyýar geljeginiň bähbidine ýaýbaňlandyrylan demokratik özgertmelere işjeň gatnaşmaga bolan gyzyklanmalaryny äşgär etdi.

...2097