mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Jemgyýet

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1410

Saýlawlar – 2023: türkmen jemgyýetiniň demokratik ýörelgeleri pugtalandyrylýar

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary dowam edýär. 


news-photo

26.03.2023

total-veiw

1249

Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek dowam edýär

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň maglumatlaryna görä, sagat 15-e çenli Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna ähli saýlawçylaryň 74,48 göterimi, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saýlawlaryna 74,65 göterimi, Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlaryna 74,17 göterimi ses bermäge gatnaşdylar. 

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1215

Parlament saýlawlarynda 60% gowrak saýlawçylar ses berdi

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary dowam edýär.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1243

Türkmenistanda parlament saýlawlary dowam edýär

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary dowam edýär.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1137

Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär.

news-photo

26.03.2023

total-veiw

1295

Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça ses bermek başlandy

Şu gün Türkmenistanda giň bäsdeşlik esasynda Mejlisiň deputatlarynyň, welaýat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, şeýle hem Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçirilýär. Ses bermäge başlamak üçin ir sagat 7-de saýlaw okruglarynyň çäklerinde birbada ähli saýlaw uçastoklary açyldy.

news-photo

24.03.2023

total-veiw

4224

26-njy martda Türkmenistanda Mejlisiň deputatlarynyň, halk maslahatlarynyň we Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary geçiriler

Türkmenistan jemgyýetiň durmuşynda demokratik ýörelgeleri pugtalandyrmagyň, halk häkimiýetliliginiň gadymdan gelýän däplerini mundan beýläk-de ösdürmegiň ýolunda nobatdaky täze ädime taýýarlyk görýär. 

news-photo

24.03.2023

total-veiw

1248

«Oraza» SMS hyzmaty ýurdumyzda hereket edip başlady

«Altyn asyr» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti müşderileri üçin mukaddes Remezan aýynda «Oraza» hyzmatyny hödürledi.

news-photo

23.03.2023

total-veiw

1104

«Türkmenistanyň Adalatçysynyň Diwanynyň institusional potensialyny ýokarlandyrmak» atly bilelikdäki taslamasynyň netijeleri jemlendi

Adalatçynyň edarasynda Türkmenistanyň Adalatçysy  Ýazdursun Gurbannazarowanyň we BMGÖM-üň Türkmenistandaky Hemişelik wekili hanym Narine Saakýanyň gatnaşmagynda Taslama Geňeşiniň «Türkmenistanyň Adalatçysynyň Diwanynyň institusional potensialyny ýokarlandyrmak» atly bilelikdäki taslamasynyň üstünlikli tamamlanmasyna bagyşlanan jemleýji mejlisi geçirildi. Duşuşykda esasy maksatlara we wezipelere ýetmegiň, şeýle hem 2021-2022-nji ýyllarda taslama boýunça geçirilen işleriň netijeleri jemlendi. Bu barada Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň saýtynda habar berildi.

news-photo

23.03.2023

total-veiw

1181

Türkmenistanda demokratik saýlawlar we gender deňligi

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek baradaky merkezi topar 2023-nji ýylyň 26-njy martynda geçiriljek ählumumy demokratik saýlawlarda ýurdumyzda erkekleriň we zenanlaryň konstitusion deňhukuklylygyny görkezýän maglumatlary çap etdi. Hususan-da, saýlawlara gatnaşýanlaryň:

...251