mail-icon
altynasyr.newspaper@gmail.com

Medeniýet

news-photo

14.11.2021

total-veiw

1757

Parižde ÝUNESKO-nyň ýubileýi bellenildi we Türkmenistan bilen gatnaşyklara garaýyş

Indi 75 ýyl bäri ÝUNESKO adamzadyň medeni mirasyny gorag astynda saklaýar we köpeldýär, tebigy baýlyklary goraýar we bilimdir ylymyň ösüşine ýardam edýär. Häzirki zaman dünýäsinde bu guramanyň ähmiýetiniň bibahadygyny baýramçylyk dabarasyna gatnaşanlar-da bellediler.

news-photo

14.11.2021

total-veiw

2141

Astanababa obasynyň ýene bir ýadygärligi – Kyrk gümmez medresesi

Astanababa obasynyň ýene bir ýadygärligi Kyrk gümmez atly Akmuhammet işanyň medresesidir. ХVII – ХIХ asyrlar aralygynda gurlan medrese halk binagärligi ýörelgesi esasynda bina edilipdir.

news-photo

13.11.2021

total-veiw

1640

Türkmenistanyň we Eýranyň medeni hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri kämilleşdirilýär

Eýran Yslam Respublikasynyň medeniýet boýunça attaşesi we Türkmenistandaky ilçihanasynyň Aşgabat Medeniýet merkeziniň başlygy Nawid Räsuli Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil, edebiýat we milli golýazmalar institutynyň müdiri Orazsähedow Dawut bilen duşuşdy.

news-photo

12.11.2021

total-veiw

1623

Konserwatoriýa meşhur sazanda Şükür bagşynyň 190 ýyllygyny dutaryň ajaýyp owazy we beýleki saz gurallarynyň mylaýym heňleri bilen belledi

Meşhur sazanda Şükür bagşynyň adyny bilmeýän ýekeje türkmen raýatam ýok bolsa gerek. Aramyzda gezip ýören bolsady, şu ýyl ady rowaýata öwrülen duşakly dutar ussady 190 ýaşyny doldurardy, ýöne onuň şöhraty ýüzýyllyklara-da aşar.

news-photo

11.11.2021

total-veiw

2369

Abiwerdde arheologlar gymmatly tapyndylary ýüze çykardylar

Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen milli taryhy-medeni mirasymyzy içgin öwrenmek we gorap saklamak maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Onuň çäklerinde taryhyň heniz açylmadyk sahypalaryny ýüze çykarmak boýunça yzygiderli işler dowam etdirilýär we olar öz oňyn netijelerini berýär.

news-photo

11.11.2021

total-veiw

2737

Ýaş zehinleriň çykyşy

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konmserwatroiýasynyň uly zalynda sazly agşam geçirildi. Fortepiano kafedrasynda Türkmenistanyň at gazanan artisti Wladimir Mkrtumowdan tälim alýan 1, 2, 3-nji ýyl talyplary dürli döwürleriň kompozitorlarynyň we saz ugurlaryndan eserleri ýerine ýetirdiler.

news-photo

10.11.2021

total-veiw

2412

Daňatar Owezowyň doglan gününiň 110 ýyllygy

Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen milli konserwatoriýasynyň kiçi zalynda Daňatar Owezowa bagyşlanan agşam boldy. Onuň hormatly myhmanlarynyň arasynda ilkinji türkmen kompozitorynyň gyzlary Aýlar we Aýna Owezowalar, agtygy Ylýas Muhamow, 1960-njy ýyllarda Daňatar Owezowyň kömekçisi bolan Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri Hudaýberdi Bäşimow bardy. Saz ussady bilen ýakyn gatnaşykda bolan Hudaýberdi Bäşimow kompozitoryň käbir eserini döredişi, onuň üýtgeşik adamkärçiligi we hoşamaýlygy barada gürrüň berdi.

news-photo

10.11.2021

total-veiw

2561

Aşyr Kulyýew – ilkinji hünärmen türkmen kompozitory

Geçen asyryň ortasynda türkmen intelligensiýasynyň wekiller köpçüliginiň internatlar we uçilişşeler mekdebini geçenligi häzirki nesilleri geň galdyrýar. Taryhy gowy bilýänler bolsa, onda geň zat ýokdugyny aýdýarlar — ХХ asyryň uruş döwri ýaňy tamamlanypdy. Şäherlerdir obalaryň köçelerinde uruşdan soňky ýyllaryň ýetim çagalary sürlenşip gezer ýörerdiler.

news-photo

09.11.2021

total-veiw

3810

Botanika bagynyň göze ýakymly güýz lybasy

Botanika bagy ýylyň ähli paslynda-da owadan. Güýzde-hä ol hasam ajaýyp. Ýaşlaryň bu jenneti künjekde surata düşmäge gelmegi hem tötänden däldir. Bu bagyň meşhurlygynda biziň gazetimiziň hem paýy az däl. Biz botanika bagy barada ýygy-ýygydan ýazýarys.

news-photo

08.11.2021

total-veiw

3516

Hoşmeýilli goňşuçylyk gatnaşyklary türkmen halkynyň milliliginde

Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Hoşmeýilli goňşuçylyk gatnaşyklary şekillendiriş sungatynda» atly sergi-bäsleşigiň jemi jemlendi, oňa Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň talyplary gatnaşdylar. Hoşmeýilli goňşuçylyk türkmeniň ganynda bar. Ýöne ýerden «Uzakdaky dogandan ýakyndaky goňşy ýagşy» diýilmeýär. Hoşmeýilli goňşuçylyk gatnaşyklary ýurduň daşary syýasatynyňam esasy ugry boldy. Ýaş nakgaşlar bu barada sungat dili bilen gürrüň berýärler.

...158