mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Resmi

12.07.2022

total-veiw

4587

Türkmenistanyň Prezidenti Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasaryny wezipä belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Tawus Meýlisowna Amanowa Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesine bellenildi.

11.07.2022

total-veiw

4641

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasaryny wezipesinden boşatdy

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Ogulşeker Rejepberdiýewna Meredowa saglyk ýagdaýy sebäpli Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

10.07.2022

total-veiw

4794

Türkmenistanyň Prezidenti Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkimini wezipä belledi

Dowletgeldi Meretgeldiýewiç Annamuradowy Daşoguz welaýatynyň Boldumsaz etrabynyň häkimi wezipesine bellemeli.

10.07.2022

total-veiw

4734

Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary Özbegistan Respublikasynyň Buhara şäherinde gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmen-özbek sebitara forumyna, Türkmenistanyň we Özbegistanyň Söwda-senagat edaralarynyň arasyndaky Işewürlik geňeşiniň mejlisine, Türkmenistanyň we Özbegistanyň önümçilik mümkinçilikleriniň sergisine, türkmen-özbek bilelikdäki dostluk konsertine gatnaşmak üçin Türkmenistanyň wekiliýeti 2022-nji ýylyň 12 — 14-nji iýuly aralygynda Özbegistan Respublikasynyň Buhara şäherinde gulluk iş saparynda bolar.

08.07.2022

total-veiw

5956

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary

Hojamyrat Geldimyradowy Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary wezipesine belläp, ony Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň rektory wezipesinden boşatmaly.

08.07.2022

total-veiw

3553

Türkmenistanyň Prezidentiniň Gurban baýramyny bellemek hakynda Permany

Türkmen halkynyň asyrlardan gözbaş alyp gaýdýan ruhy-ahlak gymmatlyklaryny aýawly saklamak, ata-babalarymyzdan miras galan milli däp-dessurlarymyzy yzygiderli ösdürmek, sahawatlylyk, hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýaly asylly ýörelgelerimizden ugur alyp, Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe merdana, ruhubelent halkymyzyň agzybirligini we jebisligini has-da berkitmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, karar edýärin:

08.07.2022

total-veiw

2722

Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda Permany

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini, durmuş taýdan goraglylygyny mundan beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin:

05.07.2022

total-veiw

3484

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary

Ýustisiýanyň kiçi geňeşçisi Serdar Gurbangulyýewiç Mälikgulyýewi Türkmenistanyň Baş prokurory wezipesine belläp, ony Aşgabat şäheriniň prokurory wezipesinden boşatmaly.

01.07.2022

total-veiw

3193

«Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasyna «Çalik Enerji Sanaýi we Tijaret A.Ş.» kompaniýasy bilen şertnamana baglaşmaga ygtyýar berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe içerki sarp edijileri elektrik energiýasy bilen ygtybarly we bökdençsiz üpjün etmek, ýurdumyzda gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerinden peýdalanmagy ýola goýmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

01.07.2022

total-veiw

3161

«Türkmenhowaýollary» agentligine «Gündogdy» hususy kärhanasy bilen şertnamana baglaşmaga ygtyýar berildi

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýolagçylara edilýän hyzmatlaryň medeniýetini mundan beýläk-de ýokarlandyrmak, howa gatnawlarynyň sanyny artdyrmak, uçuşlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek, şeýle hem “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasynda” howa ulaglary pudagyny ösdürmek boýunça öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilenberildi.

...406