mail-icon
altynasyr.newspaper@sanly.tm

Resmi

08.03.2023

total-veiw

3820

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan daşary syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri halkara derejede azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we berkitmek bolup durýar. Bu ugurda halkara hyzmatdaşlar bilen köptaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilen daşary syýasaty iş ýüzünde durmuşa geçirmek we halkara guramalar bilen geçirilýän çäreleri yzygiderli dowam etdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

07.03.2023

total-veiw

3325

Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryny 2023-2026-njy ýyllarda amala aşyrmak bellenildi

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyryny 2023 — 2026-njy ýyllarda amala aşyrmak bellenildi.

06.03.2023

total-veiw

3025

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň merkezi edarasynyň gurluşy tassyklanyldy.

06.03.2023

total-veiw

3312

Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi

“Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek, ilatymyzyň ýaşaýyş derejesini has-da ýokarlandyrmak, şeýle hem Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

06.03.2023

total-veiw

3248

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Garaşsyz Diýarymyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeler hemişelik Bitarap Watanymyzy dünýäniň senagat taýdan ösen, öňdebaryjy ýurtlarynyň birine öwürýär. Alnyp barylýan beýik işler merdana halkymyzyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy, jemgyýetimiziň mundan beýläk-de ösüp, barha kämilleşmegi üçin amatly şertleri döredýär. Bedew bady bilen öňe barýan Garaşsyz ýurdumyzyň gazanýan bu üstünliklerinde, eýeleýän belent sepgitlerinde zähmetsöýer zenanlaryň paýy uludyr.

24.02.2023

total-veiw

4355

Döwlet Baştutanymyzyň gol çeken resminamalary

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe nebit önümleriniň saklanylyşyna we rejeli peýdalanylyşyna döwlet gözegçiliginiň netijeliligini artdyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, “Türkmennebit” döwlet konsernine şu konserniň “Türkmennebitönümleri” baş müdirliginiň Nebit önümleriniň peýdalanylyşyna gözegçilik gullugyny bellenen tertipde konserniň göni garamagyna almak hem-de ony «Nebit önümleriniň peýdalanylyşyna döwlet gözegçilik gullugy» diýip atlandyrmak tabşyryldy.

21.02.2023

total-veiw

4621

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de hünär derejesini bermek hakynda

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji, 72-nji we 83-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

21.02.2023

total-veiw

4766

M.Öwezgeldiýew Arkadag şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi

“Türkmenistanyň prokuraturasy hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 16-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, 2-nji derejeli ýurist Magtymguly Söýünmämedowiç Öwezgeldiýew Ahal welaýatynyň Arkadag şäheriniň prokurory wezipesine bellenildi.

19.02.2023

total-veiw

4265

Türkmenistanyň iki sany yokary okuw mekdeplerinde ÝUNESKO kafedralary döredildi

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinde hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralaryny açyp, bu ýokary okuw mekdepleriniň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, şeýle hem “Hukuk namalary hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen, degişli resminamalara şu mazmunly goşmaçalar girizildi:

18.02.2023

total-veiw

6888

Türkmenistanyň Prezidentiniň H.S.Amannazarow hakynda Permany

Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky (Wena şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hemra Sapargylyjewiç Amannazarowy, şol bir wagtda Türkmenistanyň Wengriýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellemeli.

...421